เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล)
หลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล)
  • ชาตะ: ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๓
  • มรณะ: ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ประวัติย่อ

หลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล) เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นบุตรหลวงแพ่ง (โต๊ะ จำเนียรกุล) กับนางสุ่น จำเนียรกุล เกิดที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี.

การศึกษา ได้เริ่มเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร (พ.ศ. ๒๔๔๓–๒๔๔๖) ได้รับประกาศณียบัตรชั้น ๒ ประถมศึกษา เริ่มเป็นนักเรียนกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบไล่กฎหมายได้เป็นเนติบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๖๗.

การศาสนา พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้อุปสมบท ณ วัดราชประดิษฐฯ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีสำนักวัด.

ตำแหน่งราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นเสมียนอัยยการมณฑลนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นอักษรเลขจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นปลัดอำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นปลัดอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นแพ่งจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นอัยยการจังหวัดธัญญะบุรี พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นอัยยการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นอัยยการจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นอัยยการประจำกรม กรมอัยยการ และเป็นข้าหลวงตรวจการอัยยการ พ.ศ. ๒๔๘๙ ออกรับพระราชทานบำนาญฐานสูงอายุ.

บำเหน็จในราชการ

พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท.

พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนจำเนียรคดี.

พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์เบ็ญจมาภรณ์มงกุฎไทย.

พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอก.

พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานเหรียญบรมราชาภิเษก.

พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงจำเนียรคดี.

พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี.

พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์เบ็ญจมาภรณ์ช้างเผือก.

พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานเหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี.

พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา.

พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย.

พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสตริตาภรณ์ช้างเผือก.

อนึ่ง ได้รับพระราชทานเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ ๒๐ บาท และได้เลื่อนขึ้นเป็นลำดับจนได้รับเดือนละ ๕๐๐ บาท.

ครอบครัว หลวงจำเนียรคดีได้ทำการสมรสกับนางสาวพวงเล็ก อาคันตุกานนท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ มีบุตรและธิดาที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ:–

๑. นางสาวสมสนิท จำเนียรกุล.

๒. นายอนันต์ จำเนียรกุล.

๓. นางนงนุช เกรียงไกรเพ็ชร.

นอกจากนี้ ยังมีบุตรและธิดากับภริยาอื่น ๆ คือ:–

๔. นางสาวนิ่มนวล จำเนียรกุล.

๕. นายเอนก จำเนียรกุล.

๖. เด็กชายอาณัติ จำเนียรกุล.

๗. เด็กชายอานนท์ จำเนียรกุล.

หลวงจำเนียรคดีป่วยเป็นโรคลำไส้ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวลา ๕.๐๕ นาฬิกา ด้วยอากรสงบ คำนวณอายุได้ ๕๘ ปี.