ข้ามไปเนื้อหา

เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ร.ศ. 117

จาก วิกิซอร์ซ
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โปรดให้พิมพ์สำหรับใช้ในราชการ
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๑๑ (๑,๐๐๐ เล่ม)


พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ นายกำธร สถิรกุล ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑

บรรณานุกรม

[แก้ไข]
  • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2511). เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพหม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2511).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก