แม่แบบ:สัญญาอนุญาตงานแปล

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:
 

สถานะทางลิขสิทธิ์ของงานต้นฉบับ

 
งานแปล:
งานแปลนี้ไม่ได้ระบุสถานะทางลิขสิทธิ์ และอาจถูกลบทิ้งได้
ดูรายละเอียดที่ วิธีใช้:ป้ายลิขสิทธิ์ หรือออกความเห็นที่ หน้าพูดคุย

 
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

ใช้แสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานแปลในเนมสเปซ "งานแปล" (หมายถึง งานแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง ดูรายละเอียดที่ วิกิซอร์ซ:งานแปล)

วิธีใช้[แก้ไข]

{{สัญญาอนุญาตงานแปล
| 1 = [ใส่แม่แบบลิขสิทธิ์ซึ่งแสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานต้นฉบับ]
| 2 = [ใส่แม่แบบลิขสิทธิ์ซึ่งแสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานแปล]
}}

หรือ

{{สัญญาอนุญาตงานแปล
| ต้น = [ใส่แม่แบบลิขสิทธิ์ซึ่งแสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานต้นฉบับ]
| แปล = [ใส่แม่แบบลิขสิทธิ์ซึ่งแสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานแปล]
}}

ตัวอย่าง[แก้ไข]

{{สัญญาอนุญาตงานแปล
| {{สาธารณสมบัติ-ไทย-ยกเว้น}}
| {{สาธารณสมบัติ-เอง}}
}}
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด