วิธีใช้:ป้ายลิขสิทธิ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายลิขสิทธิ์
งานต่าง ๆ ต้องติดป้ายลิขสิทธิ์ อย่างน้อยในหน้าหลักของงานนั้น ๆ เพื่อแสดงสถานะทางลิขสิทธิ์ตามนโยบายลิขสิทธิ์ของวิกิซอร์ซ ป้ายลิขสิทธิ์ที่ใช้ได้มีดังนี้

ข้อพึงระวัง[แก้ไข]

 1. โปรดอ่านป้ายให้ละเอียดก่อนนำไปใช้
 2. การติดป้ายลิขสิทธิ์อย่างเดียวไม่เพียงพอเป็นการยืนยันสถานะทางลิขสิทธิ์ ในตัวงานจะต้องระบุแหล่งที่มาหรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ได้ด้วย มิฉะนั้น เมื่อเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ งานย่อมถูกลบได้เสมอ ตามนโยบายการลบ

ป้ายสำหรับงานที่เป็นสาธารณสมบัติ[แก้ไข]

ตามกฎหมายไทย[แก้ไข]

สำหรับงานที่อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย (เช่น งานที่สร้างสรรค์หรือเผยแพร่ในประเทศไทย)

แม่แบบ การแสดงผล
{{สาธารณสมบัติ-ไทย-ยกเว้น}}

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก

ตามกฎหมายสหรัฐ[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล
{{สาธารณสมบัติ-รัฐบาลสหรัฐ}}

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

{{สาธารณสมบัติ-เก่า-80-สหรัฐ}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เพราะได้เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928


ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายใน ค.ศ. {{{1}}} ดังนั้น งานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 80 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือสั้นกว่านั้น นอกจากนี้ งานนี้อาจเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานท้องถิ่นไว้ยาวนานกว่านั้น แต่ใช้หลักเวลาสั้นกว่าสำหรับงานจากต่างแดนด้วย

 

ตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์เอง[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล หมายเหตุ
{{สาธารณสมบัติ-เอง}}

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด

 
ป้ายนี้ใช้สำหรับงานที่ชาววิกิซอร์ซสร้างขึ้น (เช่น งานแปล) และผู้สร้างสรรค์ต้องการให้งานเป็นสาธารณสมบัติ
{{สาธารณสมบัติ-ผู้สร้างสรรค์}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะผู้สร้างสรรค์เผยแพร่เป็นสาธารณสมบัติ

 
ป้ายนี้ใช้สำหรับงานดั้งเดิม (ไม่ใช่งานที่ชาววิกิซอร์ซสร้างขึ้น) และผู้สร้างสรรค์ต้องการให้งานเป็นสาธารณสมบัติ

อื่น ๆ[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล
{{สาธารณสมบัติ-เก่า}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี

 
{{สาธารณสมบัติ-ขาดคุณสมบัติ}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์

 
{{สาธารณสมบัติ-ฝรั่งเศส}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก

 • เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ (หรือผู้สร้างสรรค์คนสุดท้าย ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน) ถึงแก่ความตายแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-1) และไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายอายุลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด ๆ (CPI art. L123-8, L123-9, L123-10)
 • เป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์ หรือเป็นประมวลผลงาน ซึ่งได้เผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-3)
{{สาธารณสมบัติ-รัฐบาลกัมพูชา}}

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ตามมาตรา 10 ของ กฎหมายว่าด้วยสิทธินักนิพนธ์และสิทธิที่คล้ายคลึงกัน (เขมร: ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល)

 1. รัฐธรรมนูญ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา อนุกฤษฎีกา และกฎระเบียบอื่น ๆ
 2. ประกาศ คำวินิจฉัย หนังสือรับรอง และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก
 3. คำวินิจฉัยของศาล และหมายอย่างอื่นของศาล
 4. คำแปลของสิ่งต่าง ๆ ตามข้อ 1, 2, และ 3 ข้างต้น
 5. ความคิด แบบแผน วิธีดำเนินงาน แนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือข้อมูลตามธรรมดา แม้แสดง บรรยาย อธิบาย หรือประกอบอยู่ในงานใด ๆ
{{สาธารณสมบัติ-ลาว-ยกเว้น}}

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 94 แห่ง "กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 38/NA ของวันที่ 15 เดือนพฤศจิก ปี 2017" ของประเทศลาว (ฉบับภาษาลาว) ซึ่งบัญญัติว่า

"สิ่งที่ไม่สามารถปกป้องเป็นลิขสิทธิ์มีดังนี้
1. ข่าวประจำวัน หรือเหตุการณ์ตัวจริงที่เกิดขึ้น ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสาร
2. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี วิธีการปฏิบัติ หรือหลักการคณิตศาสตร์
3. บรรดานิติกรรมต่าง ๆ ระเบียบการปกครอง เอกสารทางด้านตุลาการ และเอกสารเช่นนั้นที่แปลเป็นทางการ

ป้ายสำหรับงานที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่[แก้ไข]

ครีเอทีฟคอมมอนส์[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล
{{CC-BY-SA-3.0}}

งานนี้เป็นงานที่เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่หรือดัดแปลงแก้ไขงานนี้ได้อย่างเสรี ตราบเท่าที่ยังมีการระบุถึงชื่อผู้สร้างสรรค์งานหรือผู้ให้สัญญาอนุญาตของงานนี้ และผลงานดัดแปลงแก้ไขจากงานนี้จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน

 
{{CC-BY-SA-4.0}}

งานนี้เป็นงานที่เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่หรือดัดแปลงแก้ไขงานนี้ได้อย่างเสรี ตราบเท่าที่ยังมีการระบุถึงชื่อผู้สร้างสรรค์งาน หรือผู้ให้สัญญาอนุญาตของงานนี้ และผลงานดัดแปลงแก้ไขจากงานนี้ จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน

 

สหภาพยุโรป[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล
{{ลิขสิทธิ์อียู}}

© สหภาพยุโรป, http://eur-lex.europa.eu/, ค.ศ. 1998–2023
กฎหมายฉบับนี้สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ตราบที่แนบคำประกาศข้างต้นเอาไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ลงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2011 ดังที่ระบุไว้ในลิงก์นี้

 

ป้ายสำหรับงานแปลของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

แม่แบบ การแสดงผล
{{สัญญาอนุญาตงานแปล}}
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด