วิกิซอร์ซ:นโยบายการลบ

จาก วิกิซอร์ซ
เอกสารในหน้านี้คือนโยบายอย่างเป็นทางการบนวิกิซอร์ซ นโยบายได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้แก้ไขและถือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม นอกเหนือจากการแก้ไขเล็กน้อย โปรดใช้หน้าอภิปรายเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
นโยบายการลบ
นโยบายนี้รวบรวมกรณีที่ผู้ดูแลระบบสามารถลบหน้าต่าง ๆ ได้ เนื้อหาที่นำออกจากหน้าใด ๆ จะยังเข้าถึงได้ทางประวัติของหน้านั้นจนกว่าผู้ดูและระบบจะลบหน้านั้น การลบหน้าจะมีผลให้ไม่สามารถเข้าถึงหน้านั้นได้อีก หน้าที่ถูกลบแล้วจะมีแต่ผู้ดูแลระบบที่เข้าถึงได้หรือกู้คืนมาได้

กระบวนการ[แก้ไข]

การแจ้งลบ[แก้ไข]

เมื่อเห็นว่า หน้าใดเข้าหลักเกณฑ์การลบทันที หรือไม่สมควรอยู่ในวิกิซอร์ซด้วยเหตุผลอื่น สามารถขอให้ลบหน้านั้นได้ โดยติดป้ายดังต่อไปนี้ไว้ส่วนบนสุดของหน้านั้น

{{ลบ|เหตุผลที่ต้องการให้ลบ}}

การกู้หน้าที่ถูกลบ[แก้ไข]

ถ้าต้องการให้กู้หน้าใดที่ถูกลบไปแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ วิกิซอร์ซ:แจ้งผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์การลบทันที[แก้ไข]

ทั่วไป[แก้ไข]

 1. ท1 – ไม่มีเนื้อหาหรือประวัติที่มีความหมาย ได้แก่ หน้าที่มีเนื้อหาหรือประวัติของหน้าซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ เป็นการทดลองเขียน เป็นการเขียนเล่นอย่างเห็นได้ชัด หรือเป็นการก่อกวนอย่างง่าย ๆ
 2. ท2 – ลงเนื้อหาเดิม ได้แก่ เนื้อหาที่ถูกลบไปครั้งหนึ่งแล้ว นำมาลงอีก โดยไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
 3. ท3 – ผู้เขียนถูกแบน ได้แก่ เนื้อหาซึ่งผู้ใช้ที่ถูกแบน (banned user) ได้สร้างขึ้นและเขียนอยู่ผู้เดียวหลังจากที่ตนเองถูกแบนแล้ว (เช่น ผ่านหุ่นเชิด) โดยที่เป็นไปได้ว่า จะเขียนด้วยเจตนาไม่ดี ทั้งนี้ ถ้าเป็นเนื้อหาดี ก็รับไว้ได้ แต่ถึงจะเป็นเนื้อหาดี ถ้าเป็นไปได้ว่า จะเขียนด้วยเจตนาไม่ดี ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มีเจตนาไม่ดี
 4. ท4 – ซ้ำซ้อน ได้แก่ กรณีที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันหลายหน้า โดยไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ งานที่ไม่ระบุแหล่งที่มา ให้ถือว่า ซ้ำซ้อนกับงานที่ระบุแหล่งที่มาหรือมีต้นฉบับสแกน
 5. ท5 – นอกเหนือขอบเขต ได้แก่ งานที่ไม่อยู่ในขอบเขตของวิกิซอร์ซ (ดู วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร)
 6. ท6 – ละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ (1) เนื้อหาที่ปรากฏชัดและพิสูจน์ชัดว่าละเมิดลิขสิทธิ์ (2) หน้าที่เคยถูกลบเพราะละเมิดลิขสิทธิ์ (3) หน้าผู้สร้างสรรค์ที่ผลงานทั้งหมดของเขายังมีลิขสิทธิ์อยู่ และไม่มีส่วนอื่นที่ทำให้หน้าผู้สร้างสรรค์นั้นสามารถดำรงอยู่ได้ (ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์)
 7. ท7 – ผู้สร้างเสนอให้ลบ ได้แก่ กรณีที่ผู้สร้างหน้าเสนอให้ลบหน้านั้นเอง โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญอยู่ในหน้านั้นแต่ผู้เดียว คำเสนอไม่ได้มีขึ้นด้วยเจตนาไม่ดี และหน้านั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อวิกิซอร์ซ ทั้งนี้ ถ้าบุคคลดังกล่าวทำให้หน้าว่าง (เช่น ลบข้อความทั้งหมดในหน้านั้นออก) จะถือเป็นความต้องการให้ลบหน้านั้นก็ได้

บทความและสื่อ[แก้ไข]

 1. บ1 – ย้ายโครงการแล้ว ได้แก่ บทความที่ย้ายไปโครงการอื่นแล้ว หรือสื่อที่ย้ายไปวิกิมีเดียคอมมอนส์แล้ว
 2. บ2 – เนื้อหาที่ไม่โดดเด่น
 3. บ3 – ไม่ระบุข้อมูล ได้แก่ งานที่ไม่ลงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการสร้างสรรค์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ได้พยายามสืบค้นข้อมูลดังกล่าวแล้ว และได้ติดต่อผู้ใช้ที่เพิ่มเนื้อหานั้นเข้ามาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลเช่นนั้น
 4. บ4 – ไม่สามารถกำหนดลิขสิทธิ์ได้ เช่น งานที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ายังมีลิขสิทธิ์อยู่หรือไม่

หมวดหมู่[แก้ไข]

 1. ม1 – หมวดหมู่ว่าง
 2. ม2 – หมวดหมู่ที่อิงตัวบุคคล เช่น หมวดหมู่ผลงานของบุคคล (เป็นต้นว่า "งานเขียนของ ก", "ร้อยกรองของ ข" ฯลฯ) แต่กรณีที่ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ยุคสมัย การปกครอง ฯลฯ (เป็นต้นว่า "รัฐบาลของ ค", "รัชสมัยของ ง" ฯลฯ) ไม่เข้าข่ายที่จะลบทันทีตามข้อนี้

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. อ1 – การลบทางเทคนิค ได้แก่ การลบหน้าเพื่อดำเนินขั้นตอนใด ๆ เช่น เพื่อเปลี่ยนชื่อหน้า, เพื่อรวมประวัติหน้า ฯลฯ ถ้าการลบนั้นไม่มีข้อให้ถกเถียงหรือคัดค้าน
 2. อ2 – การเปลี่ยนทางที่ไม่จำเป็น
 3. อ3 – การเปลี่ยนทางข้ามเนมสเปซ
 4. อ4 – หน้าพูดคุยที่ไม่มีหน้าหลัก

ดูเพิ่ม[แก้ไข]