ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร/เอกสาร 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์สมเด็จพระหริรักษารามมหาอิศราธิบดี
ถวายช้างพลายช้างพัง

จดหมายพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท มีใจไมตรีขอบคุณมายังองค์พระหริรักษารามมหาอิศราธิบดี ด้วยมีหนังสือเข้าไปถึงพระราชเสนาว่า จัดได้ช้างพลาย ๒ ช้าง พัง ๒ ๔ ช้าง ส่งเข้าไปให้ฉันนั้น ฉันได้ทราบความตามหนังสือซึ่งมีเข้าไปทุกประการแล้ว แลช้างแต่ก่อนที่มีอยู่ก็เกิดไข้ล้มเสียมาก ยังมีก็เป็นแต่ช้างรูปไม่งาม หลังไม่ดี มีราชการมาหรือจะต้องตามเสด็จไปประพาสที่แห่งใดทางบก หามีช้างรูปดีรูปงามไม่ จึงได้สั่งองค์พระนโรดมพรหมบริรักษามหาอุปราชให้ช่วยจัดซื้อช้างให้ตามราคาสัก ๑ ช้างหรือ ๒ ช้าง ครั้งนี้ องค์พระหริรักษารามมหาอิศราธิบดีมีใจจัดได้ช้างพลายช้างพัง ๔ ช้างส่งเข้าไปให้ฉันนั้น ขอบคุณองค์พระหริรักษารามมหาอิศราธิบดีมากนัก ฉันได้มีหนังสือแต่งคนออกไปคอยรับช้าง ๔ ช้างต่อพระยาปาจิณบุรีแล้ว

ครั้งนี้ ฉันได้จัดสะระบับอย่างดีผืน ๑ พอตัดเสื้อตัวหนึ่ง แพรสีต่างกัน ๑๐ พับ ฝากออกมาให้องค์พระหริรักษารามมหาอิศราธิบดี ได้จัดสะระบับอย่างดีผืน ๑ ฝากมาให้องค์พระนโรดมพรหมบริรักษามหาอุปราชเย็บเสื้อใส่เป็นศิริมงคลปราศจากภยันตรายให้พระชนมายุยืนยาว จะได้ปกครองบุตรและหลานญาติพี่น้องพระยาเขมรไพร่บ้านพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปเถิด

จดหมายมา ณ วัน ค่ำ ปีวอก โท๑๐[1]

เลขที่ ๑๗๖
หมู่ จดหมายเหตุ ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒