สถานีย่อย:ศาสนาพุทธ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ชยปริตร)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประเทศไทย[แก้ไข]

กฎหมายและเอกสารทางการ[แก้ไข]

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. ตำนานคณะสงฆ์ (พ.ศ. 2466), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระปริต (พ.ศ. 2472), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 3. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามในลังกาทวีป (พ.ศ. 2459), โดย พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)

เอกสารประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. "การบำรุงศาสนา", ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (พ.ศ. 2510)
 2. "คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 7 (พ.ศ. 2461) — (ต้นฉบับ)
 3. จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา (พ.ศ. 2470)
 4. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร (พ.ศ. 1959)
 5. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2053)
 6. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ (พ.ศ. 1970)
 7. จารึกวัดจุฬามณี (พ.ศ. 2007)
 8. จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก (พ.ศ. 2106)

ประติมากรรม[แก้ไข]

 1. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ (พ.ศ. 2468), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ (พ.ศ. 2475), ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์ — (ต้นฉบับ)
 3. สถานีย่อย:พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

สถานที่[แก้ไข]

 1. ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ (พ.ศ. 2472) — (ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2495) — (ต้นฉบับ)
 3. ตำนานพระบรมธาตุสุเทพ (พ.ศ. 2483) — (ต้นฉบับ)
 4. ตำหนักทองที่วัดไทร (พ.ศ. 2502), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 5. ประชุมตำนานพระธาตุ (พ.ศ. 2513), โดย กรมศิลปากร(ต้นฉบับ)
 6. "ประวัติวัดเทพธิดาราม", โดย พระสุนทรกิจโกศล (บัว นิสโภ), ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พ.ศ. 2507)
 7. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 8. "เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 9. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวา (พ.ศ. 2471), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 10. อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) (พ.ศ. 2483) — (เริ่มดัชนี)

บุคคล[แก้ไข]

มนต์คาถา[แก้ไข]

 1. คำนมัสการคุณานุคุณ (พ.ศ. 2468), โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)(ต้นฉบับ)
 2. คำสวดกุศลวิธี (พ.ศ. 2468) — (ต้นฉบับ)
 3. คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ (พ.ศ. 2499)
 4. ตำนานพระปริตรและพระปริตร (พ.ศ. 2509) — (ต้นฉบับ)
 5. ประชุมคำสวดนมัสการ (พ.ศ. 2471) — (ต้นฉบับ)
 6. ประชุมหนังสือเก่า (พ.ศ. 2459) — (ต้นฉบับ: 1, 2)
 7. พระอาการวัตตาสูตร (พ.ศ. 2473)
 8. ระเบียบไหว้พระสวดมนต์ (พ.ศ. 2473) — (ต้นฉบับ)
 9. สวดมนตแปล (พ.ศ. 2456), โดย พระอริยมุนี (แจ่ม จตฺตสลฺโล)(ต้นฉบับ)
 10. สวดมนต์สิบสองตำนานแปล พร้อมด้วยโยจักขุมาแปล และปกิณณกคาถาแปล (พ.ศ. 2499), โดย ผ. กิตติสาโร(ต้นฉบับ)
 11. อนุโมทนาพิธีแลคาถาพิธี (พ.ศ. 2468) — (ต้นฉบับ)

วรรณกรรม[แก้ไข]

 1. ทศชาติ ฉะบับชินวร (พ.ศ. 2481), โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า(ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. นิทานชาดก (ม.ป.ป.), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
 3. ปฐมสมโพธิกถา (พ.ศ. 2478), โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส(ต้นฉบับ)
 4. ปัญญาสชาดก, โดย คณะสงฆ์เชียงใหม่
 5. พระปฐมสมโพธิแบบธรรมยุตต์ (พ.ศ. 2472), โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว)(ต้นฉบับ)
 6. พระอนาคตวงศ์ (พ.ศ. 2514) — (ต้นฉบับ)
 7. ลลิตวิสฺตร: ปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน (พ.ศ. 2476), โดย ราชบัณฑิตยสภา(ต้นฉบับ)
 8. สังคีติยวงศ์ (พ.ศ. 2466), โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน(ต้นฉบับ)