ดัชนี:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๒-๐๘-๒๖).pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
จาก วิกิซอร์ซ

 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24–26/2481 (น. 449)
 2. ตอบกระทู้
  1. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างถนน ของ ร้อยตรี สมัย กฤษณะภักดี (น. 449)
  2. กระทู้ถาม เรื่อง การชลประทานในท้องทุ่งหลวงรังสิต ของ ร้อยตรี สมัย กฤษณะภักดี (น. 451)
  3. กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายพันธุ์ข้าวปลูก ของ นายทัน พรหมิทธิกุล (น. 454)
  4. กระทู้ถาม เรื่อง การควบคุมตอนสัตว์ที่เลวไม่ให้แพร่พันธุ์ ของ พระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โรหิตะพินทุ) (น. 455)
  5. กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ตำรวจในท้องที่กันดาร ของ นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง (น. 456)
  6. กระทู้ถาม เรื่อง การประมูลสุรา ของ นายสงวน พะยุงพงศ์ (น. 457)
  7. กระทู้ถาม เรื่อง ทางสาธารณะและโรงพยาบาล ของ นายสงวน พะยุงพงศ์ (น. 457)
  8. กระทู้ถาม เรื่อง โครงการบำรุงหนองหาร ของ นายเตียง ศิริขันธ์ (น. 460)
  9. กระทู้ถาม เรื่อง การแจกเครื่องชั่ง ตวง วัด ของ นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง (น. 462)
 3. การพิจารณากฎหมาย
  1. ร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขนานนามประเทศ พ.ศ. 2482 (น. 464)
  2. ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉะบับที่ 5) พ.ศ. 2482 (น. 500)
  3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2482 (น. 515)