ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ตำนานพระโกษฐ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ; นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ; และ สมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2460). "ตำนานพระโกษฐ". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (น. 109–120). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย ณถนนรองเมือง. (พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา ปีมเสง พ.ศ. 2460). พิมพ์ครั้งแรก
2 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ; นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ; และ สมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2468). เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์ในงารพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 3 สิงหาคม ปีฉลู พ.ศ. 2468). แก้ไขเพิ่มเติม