นิทานเวตาล/คำนำ (1)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

ตั้งแต่ท้าววรคณานันต์ (หม่อมราชวงศ์ปั้ม มาลากุล) พี่ผู้ทรงพระคุณของข้าพเจ้า ได้ถึงอสัญกรรมไปแล้ว เจ้านายผู้ทรงพระกรุณาแลญาติมิตรผู้เมตตาทั้งหลายได้แสดงความเศร้าสลดถึงผู้มรณะแลแสดงน้ำใจอารีต่อข้าพเจ้าผู้น้องตั้งแต่วันอสัญกรรมตลอดมาทุกคราวทำบุญตามวาระโดยประเพณี ข้าพเจ้ายินดีในความเมตตาอารีเป็นอันยิ่ง บัดนี้ ถึงวาระสุดท้าย คือ งานพระราชทานเพลิงศพท้าววรคณานันต์ ข้าพเจ้าจึงคิดหาหนังสือพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกแลสนองพระคุณท่านทั้งหลายผู้มีไมตรี นึกได้ถึงสมุดนิทานชุดนี้อันเป็นหนังสือซึ่งผู้ถึงอสัญกรรมเคยชอบแลตัวข้าพเจ้าเองก็ได้อ่านเพลินมาหลายครั้งแล้ว ในเวลานี้ ทราบว่า หนังสือนี้ขาดคราวมาหลายปี เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พิมพ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่เคยอ่านหรือผู้ที่เคยอ่านแล้วแต่หาฉบับจะอ่านอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระทัยเจ้าของหนังสือที่ทรงอนุญาตให้พิมพ์แจกคราวนี้ นับเป็นการเผื่อแผ่แก่ญาติ ซึ่งย่อมได้รับยกย่องตามพุทธภาษิต

ขอผลแห่งการกุศลซึ่งข้าพเจ้าแลพี่น้องญาติมิตรได้บำเพ็ญที่ศพท้าววรคณานันต์ทุกวาระที่ได้กระทำมาจนบัดนี้จงบันดาลให้ท้าววรคณานันต์บรรลุอิฏฐผลมนุญผลตามฐานนิยมสมดังความหมายทุกประการเทอญ

ลายมือชื่อของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
ลายมือชื่อของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
บ้านนนที
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒