ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ข้อความในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๔ แลมาตรา ๑๒ นั้น มีความผิดอยู่บ้าง ให้แก้ความเปนดังนี้ คือ

ในมาตรา ๔ ตอนสุดท้าย ที่กล่าวถึงศาลต่างประเทศนั้น ควรเปน ศาลคดีต่างประเทศ

ในมาตรา ๑๒ ให้มีความดังนี้ต่อไป คือ ให้ศาลคดีต่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงตามที่เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจะกำหนดเปนครั้งคราวฤๅเฉพาะคดีนั้น ๆ ด้วยเปนต้น จะแบ่งเปน ๒ แพนกฤๅมากกว่า ๒ พแนกก็ได้ เช่น ให้เปนศาลต่างประเทศ แลเปนศาลคดีต่างประเทศ ดังที่ได้เคยทำมาดังนั้น ๚

ประกาศมาณวันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ เปนวันที่ ๑๔๘๕๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"