ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 61/บัญชี 1

จาก วิกิซอร์ซ
บัญชีรายชื่อในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑
 1. พงศาวดารเหนือ
 2. พงศาวดารกรุงเก่า ฉะบับหลวงประเสริฐ
 3. กรุงสุโขทัยตามศิลาจารึก
 4. พงศาวดารเขมร
 5. พงศาวดารพะม่ารามัญ
 6. พงศาวดารล้านช้าง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒
 1. เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
 2. พงศาวดารเมืองถลาง
 3. พงศาวดารเมืองไทรบุรี
 4. พงศาวดารเมืองตรังกานู
 5. พงศาวดารเมืองกลันตัน
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓
 1. พงศาวดารเมืองปัตตานี
 1. พงศาวดารเมืองสงขลา
 2. พงศาวดารเมืองเชียงใหม่
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔
 1. พงศาวดารความเก่า ฉะบับ จ.ศ. ๑๑๓๖
 2. พงศาวดารเมืองละแวก ฉะบับสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (นักองค์เอง)
 3. พงศาวดารมณฑลอิสาณ ฉะบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว. ปฐม คเณจร ณกรุงเทพฯ)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕
 1. จดหมายเหตุจีน ว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ
 2. เรื่องศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุธยาตามที่สอบใหม่
 3. พงศาวดารลาวเฉียง ของพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
 4. พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖

เรื่องไทยรบพะม่าครั้งกรุงเก่า

ประชุมพงศวดาร ภาคที่ ๗
 1. คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี
 2. คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์
 3. คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท
 4. คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ในเมืองพะม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๘
 1. จดหมายเหตุโหร
 2. จดหมายของหมื่นเก่งศิลป์
 3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉะบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)
 4. พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔ เรื่อง ปฐมวงศ์
 5. ตำนานพระโกศ
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๙
 1. พงศาวดารเมืองเชียงรุ้ง
 2. พงศาวดารเมืองไล
 3. พงศาวดารเมืองแถง
 4. พงศาวดารเมืองเชียงแขง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๐

ราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๑

พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๒

จดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และจดหมายเหตุของหมอบรัดเล

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๓
 1. ตำนานวังหน้า
 2. เทศนาบวรราชประวัติ
 3. พระนามเจ้านายในพระราชวังบวร
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๔
 1. คำให้การมะยี่หวุ่นแม่ทัพพะม่า
 2. คำให้การพระมหาโค มหากฤช เรื่อง เมืองพะม่า
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๕

เรื่องเมืองพัทลุง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๖

พงศาวดารเมืองพระตะบอง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๗

ตำนานเลิกหวยและบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๘
 1. เรื่องราชการค้าขายในกรงุสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 2. เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
 3. เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๙
 1. จดหมายเหตุหอสาตราคม
 2. จดหมายเหตุของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ
 1. แปลจดหมายหตุของเซอร์แฮรีออดเจ้าเมืองสิงคโปร์ผู้มาเฝ้าที่หว้ากอ
 2. กระแสรับสั่งครั้งที่รัชกาลที่ ๔ เรื่อง สุริยุปราคาเมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๐

จดหมายเหตุทางไมตรีระหว่างกรุงศรีอยุธยากับญี่ปุ่น

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๑

จดหมายเหตุเจรจาความเมืองในระหว่างไทยกับพะม่า

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๒

พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๓
 1. ตำนานเกณฑ์ทหาร
 2. ตำนานกรมทหารบกราบที่ ๔
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๔

จดหมายเหตุกองทัพปราบฮ่อ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕

เรื่องสถานที่และวัตถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ ๔

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๖

ตำนานวังเก่า

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๗

เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็นไมตรีกันครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๘
 1. พงศาวดารญวน
 2. ประวัตินาบีมะหะหมัด
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๙

อธิบาย เรื่อง ราชทูตไทยไปยุโรปกับจดหมายเหตุเรื่องราวราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ ๔

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๐

เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๔

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๑

จดหมายเหตุ เรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๒

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๓

บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔

ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๕

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๖

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเพทราชา

ประขุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๗

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าเสือและแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๘

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙

จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ กับครั้งกรุง ธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนต้น

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๐

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๑

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๒

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๒

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๓

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๓

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๔

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๔

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๕

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๕

จดหมายเหตุ เรื่อง ทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๖

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๖

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๗

จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๗

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๘

จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนที่ ๒

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๙

จดหมายเหตุมองซิเออร์เซเบเรต์ราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐

ตำนานเมืองระนอง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๑

จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๒

จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๓
 1. พงศาวดารเมืองสงขลา
 2. พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
 3. พงศาวดารเมืองพัทลุง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๔

พงศาวดารเรื่องอิเหนา

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๕

ว่าด้วยอังกฤษเข้ามาทำสัญญากับไทย

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๖

ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๗

โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๑

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๘

โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๒

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๙

โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๓

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๐

โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค ๔

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑
 1. พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
 2. ตำนานสิงหนวติกุมาร