ข้ามไปเนื้อหา

ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง

จาก วิกิซอร์ซ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด ๓ เรื่อง
คือ
เรื่อง การอำนวยพร
เรื่อง เทศกาลพระบาท
อธิบาย เรื่อง เจ้าคุณประตูดิน
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์
แจกในการกฐิมพระราชทาน
นายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร
ปลัดทูลฉลองกระทรวงกระลาโหม
ณวัดคฤหบดี
พระพุทธศักราช ๒๔๗๒
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2470). ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในการกฐินพระราชทานนายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) ปลัดทูลฉลองกระทรวงกระลาโหม ณวัดคฤหบดี พระพุทธศักราช 2470].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก