ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส/แก้คำผิด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้คำผิด

ด้วยความบกพร่องของการตรวจบ้าง แลที่ได้ตรวจทานไว้ถูกต้องแล้ว ครั้นถึงเวลาที่ตีพิมพ์ ตัวพิมพ์หักหรือหลุดบ้าง จึงมีที่ผิดอยู่ดังต่อไปข้างล่างนี้ ควรแก้เสียก่อนแล้วจึงอ่าน

หน้า บรรทัด คำผิด คำถูก
ฆ (ในคำนำ) ขาพเจ้า ข้าพเจ้า
๑ (ต้น) ๑๙ ๒๔๐ ปี ๒๔๒ ปี
๒๓๗ ปี ๒๓๙ ปี
๑๐ ๖๙ ปี ๗๑ ปี
๑๕ ๕๘ ปี ๖๐ ปี
๑๕ ๕๕ ปี ๕๗ ปี
๕๓ ปี ๕๕ ปี
๑๗ ๔๒ ปี ๔๔ ปี
๑๖ ๓๒ ปี ๓๔ ปี
๑๒ ๒๒ ปี ๒๔ ปี
๑๙ ปี ๒๑ ปี
๑๐ ๑๑ จักพรรดิ จักรพรรดิ
๑๒ ๑๕ ศริธรรมราช ศรีธรรมราช
๑๒ ๑๖ สุราฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
๔๐ ๑๘ (ล่างที่สุด) ดู หมายเหตุ (๔) ดู หมายเหตุ (๒)
๔๔ กรุงเทพฯ มหานคร กรุงเทพมหานคร
๔๗ ๑๐ มื มี
๔๘ สังเกตุ สังเกต
๔๘ ฝังหนึ่ง ฝั่งหนึ่ง
๔๙ ลงนาง ลงนาม
๖๑ ๑๐ แลท แลที่
๖๑ ๑๑ เปนท เปนที่
๖๙ ๑๐ ซง ซึ่ง
๗๔ ทจะ ที่จะ
๗๔ ๑๖ ผูนั้น ผู้นั้น
๗๔ ๒๓ ฝรั่งเสศ ฝรั่งเศส
๗๕ ๓ (ปลายบรรทัด) ของ (ขีดฆ่าคำ "ของ" เสีย)
๗๕ ปกครองกรุง ปกครองของกรุง
๘๒ ๑๐ ทติด ที่ติด
๘๔ มีอย่ มีอยู่
๘๖ ๑๐ ปากมูล ปากมูน
๘๖ ๑๔ ไว้สัญญา ไว้ท้ายสัญญา
๘๖ ๒๐ ลำน้ำมูล ลำน้ำมูน
๘๘ ๑๒ แผนที่ แผ่นที่
๙๒ คำอุทธรณ์อย่าง คำอุทธรณ์อย่างนี้
๙๒ ๑๒ แผนที่ แผ่นที่
๙๓ นังหสือ หนังสือ
๑๐๙ ปัณหา ปัญหา
๑๑๑ ๑๙ มกลาคม มกราคม
๑๑๑ ๒๐ ปาะกาศ ประกาศ
๑๑๑ ๒๑ รัชปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบัน
๑๑๕ ๑๖ แถบซ้าย (๒) จังหวัดเชียงราย (ขีดฆ่าชื่อจังหวัดเสีย)
๑๑๕ ๒๑ แมน้ำ แม่น้ำ
๑๒๔ ๑๔ ชาติที่ ชาติอื่นที่
๑๒๔ ๑๕ ได้กับประเทศ ได้จากประเทศ
๑๒๔ ๑๖ หน้าที่ทหาร หน้าที่นักรบ
๑๒๔ ณาเขตร์ อาณาเฃตร์
๑๒๗ ค่าภาษ ค่าภาษี
๑๒๗ ๑๕ (๑) (๒)
๑๓๒ ๑๙ ฝ่ายการท้องที่ ฝ่ายท้องที่
๑๓๔ ๒๒ เปนต้น เปนตัวอย่าง
๑๓๕ ๑๐ ชาติอน ๆ ชาติอื่น ๆ
๑๓๕ ๑๙ กำหนดไว กำหนดไว้
๑๓๖ เมืองขน เมืองขึ้น
๑๔๐ ๑๔ เข้าใจว่าจะ (ขีดคำว่า "เข้าใจว่าจะ" ออกเสีย)
๑๔๗ ฆ,ศ, ๑๙๘ ,ศ, ๑๙๐๘
๑๔๘ ๑๘ ลักษณนี้ไว้ ลักษณไว้
๑๕๔ ให้ข้อ ให้ใช้ข้อ
๑๕๔ ๑๖ ดูคำอธิบาย ดูหมายเหตุ
๑๗๒ ๒๕ ฝรงเศส ฝรั่งเศส
๑๗๖ ๑๑ ในระงวา ในระวาง
๑๘๒ ๒๑ ยิ่งขน ยิ่งขึ้น
๑๘๓ ๑๙ หน้า ๑๘๙ หน้า ๑๙๐
๑๘๗ ๑๗ ตั้งขน ตั้งขึ้น
๑๙๕ กอน ก่อน
๑๙๕ ๒๐ ผู้ใหญ ผู้ใหญ่
๑๙๙ ๒๐ ศักราช ๒๒ ๗ ศักราช ๒๒๒๗
๒๐๒ ๑๙ หนังสอ หนังสือ