พระธรรมเลวีนิติ/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·

16[แก้ไข]

วันแห่งการล้างมลทิน
 • 16:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสหลังจากที่บุตรชายทั้งสองของอาโรนสิ้นชีวิต คือเมื่อเขาทั้งสองทำการถวายเครื่องบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย
 • 16:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับอาโรนพี่ชายของเจ้าว่า อย่าให้เขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่ภายในม่านหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบโดยพลการ เพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา
 • 16:3 อาโรนจะเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์ได้ดังนี้ คือให้เอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวไปเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา
 • 16:4 เขาจะสวมเสื้อคลุมผ้าป่านบริสุทธิ์ และเขาจะสวมกางเกงผ้าป่าน และจะใช้ผ้าป่านคาดเอว และเขาจะสวมมาลาผ้าป่าน เหล่านี่เป็นเครื่องยศบริสุทธิ์ ฉะนั้น เขาจะอาบน้ำและสวมสิ่งเหล่านี้
 • 16:5 และเขาจะนำลูกแพะสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา จากชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล
 • 16:6 และอาโรนจะถวายวัวหนุ่มของตนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน
 • 16:7 และเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไป และถวายแพะสองตัวนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 16:8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตัวนั้น สลากหนึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกสลากหนึ่งสำหรับแพะรับบาป
 • 16:9 และแพะตัวที่สลากเป็นของพระเยโฮวาห์นั้น อาโรนจะนำแพะตัวนั้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 16:10 แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งสลากเป็นของแพะรับบาปนั้น จะนำมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ทั้งตัวที่ยังเป็นอยู่ เพื่อทำการลบมลทินบาปด้วยแพะตัวนั้น และจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารเป็นแพะรับบาป
 • 16:11 และอาโรนจะถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และจะฆ่าวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง
 • 16:12 และเขาจะเอากระถางไฟที่เต็มไปด้วยถ่านที่คุโชนซึ่งมาจากแท่นบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเครื่องหอมบดละเอียดสองกำมือให้นำเข้าไปภายในม่าน
 • 16:13 และเขาจะเอาเครื่องหอมนั้นใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้ควันแห่งเครื่องหอมนั้นขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย
 • 16:14 และเขาจะเอาเลือดวัวหนุ่มมา และประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนพระที่นั่งกรุณาข้างทิศตะวันออก และเขาจะประพรมเลือดนั้นที่หน้าพระที่นั่งกรุณาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วของตน
 • 16:15 แล้วเขาจะฆ่าแพะอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากร และนำเลือดแพะนั้นเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือดแพะนั้นไปทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเลือดวัวหนุ่ม และประพรมเลือดนั้นบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณานั้น
 • 16:16 และเขาจะทำการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น เพราะเหตุมลทินของชนชาติอิสราเอลและเพราะเหตุการละเมิดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา และเขาจะทำดังนั้นต่อพลับพลาแห่งชุมนุมชนซึ่งอยู่กับเขาทั้งหลายในท่ามกลางมลทินของพวกเขา
 • 16:17 และอย่าให้มีผู้ใดอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนเมื่อเขาเข้าไปทำการลบมลทินในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น จนกว่าเขาจะออกมา และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และสำหรับบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล
 • 16:18 และเขาจะออกไปยังแท่นบูชาซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินสำหรับแท่นบูชานั้น และจะเอาเลือดวัวหนุ่มกับเลือดแพะ และเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาโดยรอบ
 • 16:19 และเขาจะประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และชำระแท่นบูชานั้น และถวายแท่นบูชานั้นให้พ้นจากมลทินของชนชาติอิสราเอล
 • 16:20 และเมื่อเขาเสร็จการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชาแล้ว เขาจะนำแพะตัวที่เป็นอยู่ออกมา
 • 16:21 และอาโรนจะเอามือทั้งสองของเขาวางบนหัวแพะที่เป็นอยู่นั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาความชั่วช้าของชนชาติอิสราเอล และการละเมิดทั้งหมดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา ให้สิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นตกลงบนหัวแพะนั้น และนำแพะนั้นไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารโดยมือของชายที่ถูกเตรียมไว้แล้วนั้น
 • 16:22 และแพะนั้นจะแบกความชั่วช้าทั้งหมดของพวกเขาไปยังแผ่นดินที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และเขาก็จะปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร
 • 16:23 และอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจะถอดเครื่องยศผ้าป่านซึ่งเขาสวมใส่เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดออกเสีย และจะเก็บเครื่องยศไว้ที่นั่น
 • 16:24 และเขาจะชำระตัวของเขาในน้ำในสถานที่บริสุทธิ์ และสวมเครื่องยศของตน และออกมาถวายเครื่องเผาบูชาของตน และเครื่องเผาบูชาของประชากร และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับประชากร
 • 16:25 และเขาจะเอาไขมันของเครื่องบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่นบูชา
 • 16:26 และผู้ที่นำแพะซึ่งเป็นแพะรับบาปไปปล่อยนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังจึงเข้าในค่ายได้
 • 16:27 และวัวหนุ่มซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ที่ได้เอาเลือดของสัตว์เหล่านั้นเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อทำการลบมลทินบาปนั้น เขาจะเอาออกไปเสียข้างนอกค่าย และพวกเขาจะเผาเนื้อ หนังและมูลของสัตว์เหล่านั้นเสียด้วยไฟ
 • 16:28 และผู้ที่เผาสัตว์เหล่านั้นก็จะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังเขาจึงจะเข้าในค่ายได้
 • 16:29 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเจ้า คือในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง และไม่กระทำการงานใด ๆ ไม่ว่าเป็นคนชาวเมืองเองหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย
 • 16:30 เพราะว่าในวันนั้นปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เจ้าทั้งหลาย เพื่อชำระพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะสะอาดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทั้งสิ้นของพวกเจ้า
 • 16:31 วันนั้นจะเป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแก่พวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์
 • 16:32 และปุโรหิต ผู้ที่เขาจะให้รับการเจิม และผู้ที่เขาจะให้รับการถวายตัวไว้เพื่อปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทำการลบมลทิน และจะต้องสวมเสื้อยศผ้าป่าน คือเครื่องยศบริสุทธิ์
 • 16:33 และเขาจะทำการลบมลทินให้สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และเขาจะทำการลบมลทินให้พลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้แท่นบูชา และเขาจะทำการลบมลทินบาปให้พวกปุโรหิตและให้ประชากรทั้งหมดในชุมนุมชนนั้น
 • 16:34 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่เจ้าทั้งหลาย เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอลปีละครั้ง เพราะบาปทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย” และเขาก็กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสแล้ว

17[แก้ไข]

พลับพลาแห่งกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สำหรับถวายเครื่องบูชา
 • 17:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 17:2 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และกับบรรดาชนชาติอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้ว่า
 • 17:3 ผู้ใดก็ตามในวงศ์วานของอิสราเอลที่ฆ่าวัวตัวผู้ ลูกแกะหรือแพะในค่าย หรือฆ่าสัตว์นั้นภายนอกค่าย
 • 17:4 และไม่ได้นำสัตว์นั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นต้องมีโทษเพราะบาปเรื่องเลือด คือเขาทำให้เลือดหลั่งออก และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
 • 17:5 ทั้งนี้เพื่อประสงค์ให้ชนชาติอิสราเอลนำเครื่องบูชาของเขาทั้งหลาย ซึ่งพวกเขาถวายในท้องทุ่ง คือให้เขาทั้งหลายมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มายังปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้สัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 17:6 และปุโรหิตจะเอาเลือดนั้นประพรมบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเผาไขมันให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 17:7 และเขาทั้งหลายก็จะไม่ถวายเครื่องบูชาของพวกเขาแก่พวกผีปีศาจอีกต่อไป ซึ่งเขาทั้งหลายได้เล่นชู้นั้น นี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเขาตลอดชั่วอายุของเขาทั้งหลาย
 • 17:8 และเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า วงศ์วานของอิสราเอลคนใดก็ตามหรือคนต่างชาติคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ผู้ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชา
 • 17:9 และไม่ได้นำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
 • 17:10 และผู้ใดก็ตามในวงศ์วานของอิสราเอลหรือในพวกคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ที่รับประทานเลือดใด ๆ เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้ที่รับประทานเลือดนั้น และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน
 • 17:11 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด และเราได้ให้เลือดนั้นแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ
 • 17:12 เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลย ทั้งคนต่างชาติผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าทั้งหลายก็อย่าให้รับประทานเลือด
 • 17:13 และผู้ใดก็ตามในชนชาติอิสราเอลหรือในพวกคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ไปล่าและจับสัตว์หรือนกใด ๆ เพื่อนำมารับประทาน ก็จงให้เขาหลั่งเลือดของสัตว์นั้นออก และเอาฝุ่นกลบเลือดนั้นเสีย
 • 17:14 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังทั้งปวงก็อยู่ในเลือด เลือดของสิ่งใดก็คือชีวิตของสิ่งนั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดของเนื้อหนังใด ๆ เลย เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังทั้งปวงคือเลือดของสิ่งนั้น ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดนั้นก็จะต้องถูกตัดขาดเสีย
 • 17:15 และทุกคนไม่ว่าชาวเมืองเองหรือคนต่างชาติ ผู้รับประทานสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย เขาจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำด้วย และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น แล้วเขาจึงจะสะอาด
 • 17:16 แต่ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าของตนหรืออาบน้ำ ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา”

18[แก้ไข]

ข้อห้ามเรื่อง การดูกายเปลือยเปล่า การเล่นชู้ และกามวิตถาร
 • 18:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 18:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
 • 18:3 เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้น และเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าไปนั้น พวกเจ้าอย่าดำเนินตามกฎทั้งหลายของพวกเขา
 • 18:4 เจ้าทั้งหลายจงกระทำตามคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และรักษากฎทั้งหลายของเรา เพื่อดำเนินตามกฎเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
 • 18:5 เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา และคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์กระทำตามอย่างนั้น เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ในข้อเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์
 • 18:6 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกเจ้าเข้าหาญาติสนิทของตน เพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพวกเขา เราคือพระเยโฮวาห์
 • 18:7 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้าหรือกายเปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย
 • 18:8 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาบิดาของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้า
 • 18:9 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า คือบุตรสาวของบิดาเจ้า หรือบุตรสาวของมารดาเจ้า ไม่ว่านางจะเกิดที่บ้านหรือเกิดต่างแดนก็ตาม
 • 18:10 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของหลานสาว ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาวเจ้า เพราะว่ากายเปลือยเปล่าของพวกนางก็เป็นกายเปลือยเปล่าของเจ้าเอง
 • 18:11 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาบิดาของเจ้า ซึ่งเกิดจากบิดาของเจ้า นางเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า
 • 18:12 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของอา นางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของบิดาเจ้า
 • 18:13 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า เพราะนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของมารดาเจ้า
 • 18:14 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุงหรือของอา เจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา นางเป็นป้าและเป็นอาของเจ้า
 • 18:15 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสะใภ้ของเจ้า นางเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย
 • 18:16 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า
 • 18:17 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของผู้หญิงคนหนึ่งคนใดและของบุตรสาวของนาง ทั้งเจ้าอย่านำหลานสาวของนาง ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาว ไปเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เพราะว่าพวกนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของนาง เป็นการชั่วนัก
 • 18:18 เมื่อเจ้ามีภรรยาอย่าแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวของนาง เพื่อก่อกวนนาง และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ขณะเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่
 • 18:19 เช่นเดียวกันเจ้าอย่าเข้าหาผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่นางต้องอยู่ต่างหากเพราะมลทินของนาง
 • 18:20 ยิ่งกว่านั้นเจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับนาง
 • 18:21 และเจ้าอย่าให้เชื้อสายคนใดของเจ้าแก่พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติ เราคือพระเยโฮวาห์
 • 18:22 เจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง นั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
 • 18:23 ทั้งเจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสัตว์เดียรัจฉานนั้น ทั้งอย่าให้หญิงคนหนึ่งคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน นั่นเป็นเรื่องกามวิปริต
 • 18:24 เจ้าทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสิ่งใด ๆ เหล่านี้เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าพวกเจ้านั้น ก็ทำให้ตัวเป็นมลทินกับบรรดาสิ่งเหล่านี้เอง
 • 18:25 และแผ่นดินนั้นก็เป็นมลทิน ฉะนั้นเราจึงต้องลงโทษความชั่วช้าบนแผ่นดินนั้น และแผ่นดินนั้นก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
 • 18:26 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และอย่าทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดในชนชาติของเจ้าเองหรือคนต่างชาติใด ๆ ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
 • 18:27 (เพราะว่าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้กระทำบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และแผ่นดินจึงเป็นมลทิน)
 • 18:28 เพราะว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน แผ่นดินก็จะสำรอกเจ้าทั้งหลายออก เหมือนที่แผ่นดินได้สำรอกบรรดาประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้น
 • 18:29 เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่ทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ บรรดาผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
 • 18:30 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎของเรา เพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่กระทำตามธรรมเนียมอันน่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้ประพฤติกันมาก่อนเจ้าทั้งหลาย และเพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่ทำตัวเจ้าทั้งหลายให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

19[แก้ไข]

พระราชบัญญัติทางศีลธรรมและสุขอนามัยประจำวัน
 • 19:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 19:2 “จงพูดกับบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า เจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์
 • 19:3 เจ้าทุกคนจะต้องเคารพบิดามารดาของตน และจะต้องถือรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
 • 19:4 เจ้าทั้งหลายอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหันไปนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระทั้งหลายไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
 • 19:5 และถ้าเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงถวายเครื่องสันติบูชานั้นด้วยความสมัครใจของตนเอง
 • 19:6 จงรับประทานเครื่องบูชานั้นเสียในวันเดียวกันที่เจ้าทั้งหลายถวายเครื่องบูชานั้นและในวันรุ่งขึ้น และถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนถึงวันที่สาม จงเผาส่วนนั้นเสียด้วยไฟ
 • 19:7 และถ้ารับประทานเครื่องบูชานั้นในวันที่สามก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย
 • 19:8 เพราะฉะนั้น ทุกคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา เพราะเขาได้ลบหลู่สิ่งบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
 • 19:9 และเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาของพวกเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บข้าวที่ร่วงหล่นของเจ้า
 • 19:10 และเจ้าอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บผลองุ่นทุกลูกในสวนองุ่นของเจ้า เจ้าจงเหลือสิ่งเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนและคนต่างชาติ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
 • 19:11 เจ้าทั้งหลายอย่าลักทรัพย์ ทั้งอย่าคดโกงและโกหกต่อกันและกัน
 • 19:12 และเจ้าทั้งหลายอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:13 เจ้าอย่าฉ้อโกงเพื่อนบ้านของเจ้า ทั้งอย่าปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า
 • 19:14 เจ้าอย่าสาปแช่งคนหูหนวก หรือวางสิ่งกีดขวางต่อหน้าคนตาบอดเพื่อให้เขาสะดุด แต่จงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:15 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม เจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือเห็นแก่หน้าคนใหญ่คนโต แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม
 • 19:16 เจ้าอย่าเทียวขึ้นเทียวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตน ทั้งเจ้าอย่าปองร้ายต่อโลหิตของเพื่อนบ้านของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:17 เจ้าอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจของเจ้า แต่ในทุกกรณีเจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อไม่ต้องรับโทษเพราะความผิดบาปของเขา
 • 19:18 เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทต่อลูกหลานแห่งชนชาติของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:19 พวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา เจ้าอย่าให้สัตว์ของเจ้าผสมพันธุ์กับสัตว์ต่างชนิดกัน เจ้าอย่าหว่านเมล็ดพืชต่างพันธุ์ผสมกันไว้ในนาของเจ้า ทั้งเจ้าอย่าสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน
 • 19:20 ถ้าผู้ใดก็ตามเข้านอนกับผู้หญิงที่เป็นทาสี ที่ได้หมั้นกันไว้กับสามีแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือปล่อยนางเป็นอิสระ ก็จะต้องลงโทษนางด้วยแส้ แต่อย่าให้พวกเขาถึงตาย เพราะว่าทาสีนั้นไม่เป็นอิสระ
 • 19:21 และจงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 19:22 และปุโรหิตจะต้องทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยการถวายแกะตัวผู้นั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพราะบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำไป และเขาจะได้รับการอภัยบาปที่เขาได้กระทำไปแล้วนั้น
 • 19:23 และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าไปในแผ่นดินและจะได้ปลูกต้นไม้ทุกชนิดสำหรับใช้เป็นอาหาร ดังนั้นผลไม้ที่ได้นั้นเจ้าทั้งหลายจะต้องถือว่าไม่ได้เข้าสุหนัต สามปีจะถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตแก่พวกเจ้า อย่ารับประทานผลไม้นั้นเลย
 • 19:24 แต่ในปีที่สี่ ผลไม้ทั้งหมดที่ได้นั้นจะเป็นของบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์
 • 19:25 และในปีที่ห้า เจ้าทั้งหลายจะรับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลไม้ทวีขึ้นเพื่อพวกเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
 • 19:26 เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ใด ๆ พร้อมกับเลือด และพวกเจ้าอย่าเป็นหมอผีหรือเป็นหมอดู
 • 19:27 เจ้าทั้งหลายอย่าตัดผมเป็นวงกลมรอบศีรษะของพวกเจ้า ทั้งเจ้าอย่าโกนมุมเคราของเจ้า
 • 19:28 เจ้าทั้งหลายอย่ากรีดเนื้อของพวกเจ้าเพราะเหตุคนตาย ทั้งอย่าทำเครื่องหมายสักใด ๆ ลงที่ตัวเจ้าทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:29 อย่าทำให้บุตรสาวของตนขายตัวด้วยทำให้นางเป็นหญิงโสเภณี เกรงว่าแผ่นดินนั้นจะตกเป็นที่ค้าขายโสเภณี และแผ่นดินจะเต็มไปด้วยความชั่ว
 • 19:30 เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:31 อย่าเข้าเกี่ยวข้องกับพวกคนทรง ทั้งอย่าเที่ยวค้นหาพวกพ่อมดแม่มด เพื่อทำให้ตนเป็นมลทินเพราะพวกเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
 • 19:32 เจ้าจงลุกขึ้นเคารพคนผมหงอก และให้เกียรติต่อหน้าคนชรา และจงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
 • 19:33 และถ้าคนต่างชาติอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้าทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าบีบบังคับเขา
 • 19:34 แต่คนต่างชาติที่อาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลายนั้น พวกเจ้าจงนับว่าเป็นเหมือนกับคนที่บังเกิดท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และเจ้าจงรักเขาเหมือนรักตนเอง เพราะว่าเจ้าทั้งหลายเคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
 • 19:35 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม ในการวัดความยาว ในการชั่งน้ำหนัก หรือในการนับจำนวน
 • 19:36 เจ้าทั้งหลายจงมีตาชั่งเที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้ได้พาเจ้าทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
 • 19:37 ฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์”

20[แก้ไข]

บทลงโทษสำหรับการผิดศีลธรรม
 • 20:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 20:2 “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลอีกว่า ผู้ใดก็ตามในชนชาติอิสราเอลหรือในบรรดาคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล ที่มอบเชื้อสายใด ๆ ของตนให้แก่พระโมเลค ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้ประชากรแห่งแผ่นดินนั้นเอาหินขว้างเขาเสีย
 • 20:3 และเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะว่าเขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค เพื่อกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน และเพื่อลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา
 • 20:4 และถ้าประชากรในแผ่นดินนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนนั้นเมื่อเขามอบเชื้อสายของตนให้แก่พระโมเลค และไม่ฆ่าคนนั้นเสีย
 • 20:5 ฉะนั้นเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และต่อสู้กับครอบครัวของเขา และจะตัดเขาพร้อมด้วยทุกคนที่ทำตามการเล่นชู้ของเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลค ออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา
 • 20:6 และผู้ที่หันไปหาพวกคนทรงและพวกพ่อมดแม่มด เพื่อเล่นชู้กับพวกเขา เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน
 • 20:7 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
 • 20:8 และพวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์
 • 20:9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งด่าบิดาหรือมารดาของตนจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาได้แช่งด่าบิดาหรือมารดาของเขา จงให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง
 • 20:10 และชายคนใดที่เล่นชู้กับภรรยาของชายอื่น คือเขาได้เล่นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเขา จงให้ผู้เล่นชู้ทั้งชายและหญิงนั้นถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
 • 20:11 และชายคนใดที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาบิดาของตนก็ได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
 • 20:12 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับบุตรสะใภ้ของตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาได้กระทำสิ่งที่วิปริต จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
 • 20:13 และเช่นเดียวกันถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง ทั้งสองคนก็ได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง
 • 20:14 และถ้าชายคนใดได้ภรรยาและได้มารดาของหญิงนั้นมาเป็นภรรยาด้วย เป็นการชั่วนัก จงเผาพวกเขาเสียด้วยไฟทั้งชายนั้นและหญิงทั้งสองนั้น เพื่อว่าจะไม่มีความชั่วในท่ามกลางพวกเจ้า
 • 20:15 และถ้าชายคนใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และเจ้าทั้งหลายจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย
 • 20:16 และถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉานใด ๆ และสมสู่กับมัน เจ้าจงฆ่าผู้หญิงคนนั้นและสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย ทั้งสองต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของทั้งสองตกอยู่บนพวกเขาเอง
 • 20:17 และถ้าชายคนใดพาพี่สาวหรือน้องสาวของตน คือบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดา และดูกายเปลือยเปล่าของนาง และนางก็ดูกายเปลือยเปล่าของเขา เป็นสิ่งที่ชั่วนัก และพวกเขาจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางสายตาของชนชาติของเขา เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเขา เขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
 • 20:18 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับหญิงที่กำลังมีประจำเดือน และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เขาได้เปิดเผยแหล่งโลหิตของนาง และนางก็เปิดให้ดูแหล่งโลหิตของนาง และเขาทั้งสองจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของพวกเขา
 • 20:19 และเจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า หรือของป้าหรือของอา เพราะผู้นั้นได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของญาติสนิทของเขา พวกเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของพวกเขา
 • 20:20 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุง พวกเขาจะต้องรับโทษบาปของตน พวกเขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร
 • 20:21 และถ้าชายคนใดจะเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของตน ก็เป็นสิ่งที่มลทิน เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของตน เขาเหล่านั้นจะต้องไม่มีบุตร
 • 20:22 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเรา และคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำพวกเจ้าให้มาอาศัยอยู่นั้นจะไม่ได้สำรอกเจ้าทั้งหลายออกไปเสีย
 • 20:23 และเจ้าทั้งหลายอย่าดำเนินตามธรรมเนียมของประชาชาติซึ่งเราได้ขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าพวกเจ้าแล้ว ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ และเราจึงเกลียดชังพวกเขา
แผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง
 • 20:24 แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าแล้วว่า เจ้าทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินของพวกเขาเป็นมรดก และเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ซึ่งได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย
 • 20:25 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงแยกแยะความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ที่เป็นมลทิน และระหว่างนกสะอาดและนกที่เป็นมลทิน และพวกเจ้าอย่ากระทำตัวของตนให้เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่เลื้อยคลานอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งเราได้แยกออกจากเจ้าทั้งหลายแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทิน
 • 20:26 และเจ้าทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้บริสุทธิ์ และได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย เพื่อเจ้าทั้งหลายจะเป็นของเรา
 • 20:27 ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือเป็นพ่อมดแม่มด จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาทั้งหลายจงเอาหินขว้างคนเหล่านั้นเสีย จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง”
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]