พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา
(ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2486

ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2480)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 9 มีนาคม พุทธสักราช 2486
เปนปีที่ 10 ไนรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนแก้ไขบทบัญญัติไนกดหมายลักสนะอาญา

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ไห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486”

มาตรา 2 ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศไนราชกิจจานุเบกสาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ไห้ยกเลิกมาตรา 208 แห่งพระราชบัญญัติกดหมายลักสนะอาญา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี

มาตรา 208 แห่งพระราชบัญญัติกดหมายลักสนะอาญาซึ่งได้ยกเลิก มีข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้ไดกะทำความผิดหย่างไดไดที่ว่ามาไนหมวดนี้ ถ้าและเปนความผิดที่เกี่ยวด้วยวัตถุที่ไช้แทนเงินตรา อันทำด้วยโลหะธาตุที่เลวกว่าเงิน ท่านว่า มันควนรับอาญาที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดเช่นนั้นแต่เพียงกึ่งหนึ่ง”

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"