สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/คำสั่ง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คำสั่ง

คำสั่ง[แก้ไข]

ที่ วันที่ เรื่อง
1/2549 19 กันยายน 2549 ให้ข้าราชการมารายงานตัว
2/2549 19 กันยายน 2549 ให้วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นวันหยุดราชการ
3/2549 20 กันยายน 2549 มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค
4/2549 20 กันยายน 2549 เชิญคณะทูตานุทูตมารับฟังคำชี้แจง (ต้นฉบับ)
5/2549 20 กันยายน 2549 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้นฉบับ)
6/2549 20 กันยายน 2549 ตรวจสอบท่าทีของผู้นำนานาประเทศ (ต้นฉบับ)
7/2549 20 กันยายน 2549 การจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (ต้นฉบับ)
8/2549 20 กันยายน 2549 การขออนุญาตพกพาอาวุธ (ต้นฉบับ)
9/2549 20 กันยายน 2549 ให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว (ต้นฉบับ)
10/2549 21 กันยายน 2549 การจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม (ต้นฉบับ)
11/2549 21 กันยายน 2549 ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (จุมพล มั่นหมาย, พีรพันธุ์ เปรมภูติ, เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์, ชลอ ชูวงษ์) (ต้นฉบับ)
12/2549 21 กันยายน 2549 ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ไวพจน์ ศรีนวล) (ต้นฉบับ)
13/2549 23 กันยายน 2549 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รองพล เจริญพันธุ์) (ต้นฉบับ)
14/2549 24 กันยายน 2549 การจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม (ต้นฉบับ)
15/2549 25 กันยายน 2549 แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (ต้นฉบับ)
16/2549 25 กันยายน 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ต้นฉบับ)
17/2549 26 กันยายน 2549 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา (ต้นฉบับ)
18/2549 27 กันยายน 2549 การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สลธ.คปค.) (ต้นฉบับ)
19/2549 27 กันยายน 2549 แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ต้นฉบับ)
20/2549 28 กันยายน 2549 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จุฬารัตน์ บุณยากร) (ต้นฉบับ)

งานที่กี่ยวข้อง[แก้ไข]