เรื่องเมืองพิษณุโลก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
เรื่องเมืองพิษณุโลก
พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ทรงพิมพ์ในงานประทานเพลิงศพ
คุณปุ้ย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖


 • พิมพ์ที่ ร.พ. อักษรนิติ
 • โทร. 20371 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร.
 • หน่อย อัศวรักษ์ ผู้พิมพ์โฆษณา
 • 17/3/96.

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2496). เรื่องเมืองพิษณุโลก. พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ. (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ทรงพิมพ์ในงานประทานเพลิงศพคุณปุ้ย อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2496).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก