ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร/เอกสาร 35

จาก วิกิซอร์ซ
สัญญาแก้ข้อสัญญาสุรา
ระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส

ความยอมไขข้อสัญญา พร้อมด้วยท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ที่สมุหพระกลาโหมเปรอมิแอร์มินิสเตอร์[1] โดยพระนามของสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ฝ่ายหนึ่ง แลท่านมองซิเออคุชิดเกอแลรออค์ เป็นมินิสเตอร์แปลนิปอแตนฉารี[2] โดยพระนามแห่งสมเด็จพระเจ้านโปเลยอนแอมเปรอกรุงฝรั่งเศส ฝ่ายหนึ่ง ด้วยคอเวอน์แมนต์ฝ่ายสยามฝ่ายหนึ่ง คอเวอน์แมนต์ฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่ง มีใจพร้อมกันตกลงได้ตัดสินให้สำเร็จความไขข้อหนังสือสัญญาเรื่องสุราในปีคริสต์ศักราช ๑๘๖๗ ปีเป็นอย่างไร… … …[3]

เลขที่ ๘๔
หมู่ จดหมายเหตุ ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๙
ชื่อ ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
ประวัติ ได้มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  1. Premier minister
  2. Minister plenipotentiary
  3. เอกสารขาดหายไป