จารึกวัดจุฬามณี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกวัดจุฬามณี มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "จาฤกวัดจุฬามณี". (2450). ใน พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (น. 22–24). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย.
2 "จาฤกศิลาวัดจุฬามณี". (2457). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (น. 139–142). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ.)
3 "จารึกวัดจุลามนี". (2486). ใน พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด) (น. 45–48). พระนครฯ: บริสัทการพิมพ์ไทย จำกัด. [เจ้าภาพพิมพ์แจกไนงานพระราชทานเพลิงสพพันเอก พร้อม มิตรภักดี (พระยานรินทร์ราชเสนี) พ.ส. 2486].
4 "ทรงพระกรุณาให้สร้างพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้ ณ วัดจุลามณี พิษณุโลก เมื่อปีวอก พ.ศ. 2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 32–33). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.