พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร

พระราชพงสาวดารกรุงเก่า
(ฉบับหลวงประเสิด)

เจ้าภาพพิมพ์แจกไนงานพระราชทานเพลิงสพ
พันเอก พร้อม มิตรภักดี
(พระยานรินทร์ราชเสนี)

พ.ส. 2486


 • พิมพ์ที่บริสัทการพิมพ์ไทย จำกัด
 • ถนนสี่พระยา พระนคร
 • นายเจือ หลิ่มสาโรช
 • ผู้พิมพ์และผู้โคสนา พ.ส. 2486.

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • พระราชพงสาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสิด. (2486). พระนครฯ: บริสัทการพิมพ์ไทย จำกัด. [เจ้าภาพพิมพ์แจกไนงานพระราชทานเพลิงสพพันเอก พร้อม มิตรภักดี (พระยานรินทร์ราชเสนี) พ.ส. 2486].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก