สถานีย่อย:ภาษาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ 29 พรึสภาคม 2485
 2. ระเบียบและหลักเกนท์การไช้ตัวหนังสือไทย, โดย คนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทย (2485) (ต้นฉบับ)
 3. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง วางระเบียบคำแทนชื่อ และคำรับ คำปติเสธ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2485 (ต้นฉบับ)
 4. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่เปนหลักการเขียนหนังสือไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485
 5. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทยเปนผู้ตรวดคำที่จะนำมาไช้ไนภาสาไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485
 6. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485
 7. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำรับ คำปติเสธ และไห้ไช้ระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธโดยเคร่งครัด ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2486 (ต้นฉบับ)
 8. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ ลงวันที่ 5 กันยายน 2487
 9. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย และการไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 2 พรึสจิกายน 2487

งานที่ใช้อักขรวิธีนี้[แก้ไข]

2485[แก้ไข]

 1. การปักปันเขตแดนระหว่างประเทสไทยกับอินโดจีนฝรั่งเสส, โดย หลวงสิทธิสยามการ (สิทธิ ฮุนตระกูล) (2485) (เริ่มดัชนี)
 2. พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (2485) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 3. พระราชกริสดีกาจัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485
 4. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. 2457 พุทธสักราช 2485
 5. รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485
 6. ลิลิตรัถนิยม, โดย พระเจ้าวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา (2485) (ต้นฉบับ)

2486[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุฟอร์บัง, โดย โกลด เดอ ฟอร์แบ็ง, แปลโดย หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล (2486) (เริ่มดัชนี)
 2. บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ, โดย เจ้าพระยาธัมสักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน นะอยุธยา) (2486) (ต้นฉบับ)
 3. ผีของชาวลานนาไทยโบราน, โดย แก้วมงคล ชัยสุริยันต์ (2486) (ต้นฉบับ)
 4. ประวัติอธิบดีสงค์วัดมหาธาตุ, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2486) (เริ่มดัชนี)
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486 (ต้นฉบับ)
 6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับที่ 3) พุทธสักราช 2486 (เริ่มดัชนี)
 7. พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด) (2486)
 8. ภาพเมืองไทย, โดย สำนักนายกรัถมนตรี (2486)

2487[แก้ไข]

 1. นิทานโบรานคดี, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2487) (ต้นฉบับ)
 2. พระกวีนิพนธ์ฯ, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2487)
 3. พระประวัติสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส. 2405–2486 (2487) (เริ่มดัชนี)
 4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พุทธสักราช 2487 (เริ่มดัชนี)
 5. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487
 6. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พุทธสักราช 2487 พุทธสักราช 2487 (เริ่มดัชนี)
 7. พิธีสารเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนระหว่างประเทสไทยกับอินโดจีนฝรั่งเสส (2487) (เริ่มดัชนี)
 8. เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี (2487)
 9. เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5, โดย กรมสิลปากร (2487) (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]