นิทานโบรานคดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
นิทานโบรานคดี
สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซงนิพนธ์
พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี
โปรดไห้พิมพ์เปนอนุสร
ไนงานพระราชทานเพลิงพระสพ
สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2487

ติรตนานุภาเวน ทีฆายุ โหหิ โสตฺถินา
รูปฉายเมื่ออายุ 80 ปีไน พ.ส. 2485

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยา. (2487). นิทานโบรานคดี. พระนคร: ม.ป.ท. (พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัถมนตรี โปรดไห้พิมพ์เปนอนุสรในงานพระราชทานเพลิงพระสพสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2487).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก