พระกวีนิพนธ์ฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พ ร ะ ก วี นิ พ น ธ์
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ "อุดม"
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2487
มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

พ ร ะ ก วี นิ พ น ธ์
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ "อุดม"
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2487
มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ขออุทิศถวาย
แด่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ในวันสิ้นพระชนม์
ครบรอบ 1 ปี


ขอพระนิพนธ์นี้จงอยู่ยั่งยืน
แทนพระองค์ต่อไป
ชั่วกาลนาน


พ.ศ. 2487

ทรงพระยศเป็นนายร้อยตรีทหารราบ
พ.ศ. 2420


 • พิมพ์ที่ ร,พ.ไทยพิทยา ถนนบ้านตะนาว พระนคร
 • นายสำเนา ธงไสว ผู้พิมพ์และผู้โคสนา 2487

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2487). พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพิทยา.

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก