พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. (2450). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย.
2 "พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ". (2457). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (น. 113–138). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยณสพายยศเส. (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ.).
3 พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด). (2486). พระนครฯ: บริสัทการพิมพ์ไทย จำกัด. [เจ้าภาพพิมพ์แจกไนงานพระราชทานเพลิงสพพันเอก พร้อม มิตรภักดี (พระยานรินทร์ราชเสนี) พ.ส. 2486].
4 "ทรงพระกรุณาให้แต่งพระราชพงศาวดารย่อเมื่อปีวอก พ.ศ. 2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 93–103). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.