Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประชุมกฎหมายประจำศก (๗๑) - ๒๔๗๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้า

- - ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔
สารบาญ

หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม
กับต่างประเทศ

หน้า
ประเทศสยามกับประเทศอังกฤษ
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันอังคาร เดือนเจ็ด แรมค่ำหนึ่ง จ.ศ. ๑๑๘๘ ปีจอ อัฐศก (ค.ศ. ๑๘๒๖)
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนหก ขึ้นสองค่ำ จ.ศ. ๑๒๑๗
ไขข้อสัญญาฮาริปาก ลงวันอังคาร เดือนหก ขึ้นเก้าค่ำ จ.ศ. ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก
๒๒
หนังสือสัญญาว่าด้วยคนไปมาที่เชียงใหม่แลแม่น้ำสระวิน ลงวันพุฒ เดือนยี่ แรมสิบสองค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๕ ปีระกา เบญจศก
๓๙
หนังสือสัญญาว่าด้วยเมืองเชียงใหม่ เมืองลำปาง เมืองลำพูน ลงวันจันทร เดือนสิบ ขึ้นสองค่ำ จ.ศ. ๑๒๔๕ ปีมแม เบญจศก
๓๙
ข้อเพิ่มเติมหนังสือสัญญาว่าด้วยการส่งคนโทษให้แก่กันแลกัน ลงวันจันทร เดือนสิบสอง แรมเก้าค่ำ จ.ศ. ๑๒๔๗ ปีระกา สัปตศก
๕๓
ประเทศสยามกับประเทศอเมริกา

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๐ เดือนมาช ค.ศ. ๑๘๓๓
๖๓
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพฤหัศบดี เดือนหก แรมสิบค่ำ จ.ศ. ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก
๖๗
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยาม

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร์ เดือนเก้า ขึ้นสิบสี่ค่ำ จ.ศ. ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก
๘๐
หนังสือสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นสิบสี่ค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๙ ปีเถาะ นพศก
๙๙
ความเพิ่มเติมในสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันพฤหัศบดี เดือนแปด แรมสองค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๒ ปีมะเมีย โทศก
๑๐๒
ไขข้อสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันศุกร์ เดือนแปด ขึ้น ๒ ค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๔ ปีวอก จัตวาศก
๑๐๖
สัญญาสุรา ลงวันพุฒ เดือนเก้า ขึ้นเจ็ดค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๙ ปีเถาะ นพศก
๑๐๙
หนังสือสัญญา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๒
๑๑๓
สัญญาน้อย ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๒
๑๑๖
บันทึกวาจา
๑๑๘

หนังสือสัญญาซึ่งได้ลงชื่อกันที่กรุงปารีศ ณวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒ เรื่อง เขตร์แดน
๑๒๑
หนังสือสัญญา ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนดินแดน
๑๓๐
สัญญาว่าด้วยปักปันเขตรแดน ติดท้ายหนังสือสัญญา ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕
๑๓๖
สัญญาว่าด้วยอำนาจศาลในกรุงสยาม สำหรับใช้แก่คนชาวเอเซียที่อยู่ในบังคับฤๅอยู่ในป้องกันฝรั่งเศส ติดท้ายหนังสือสัญญา ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕
๑๓๙
ข้อบังคับสำหรับศาลต่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นตามสัญญาทางพระราชไมตรี ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕
๑๔๓
ประเทศสยามกับประเทศเดนมาร์ก

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนเจ็ด ขึ้นเก้าค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก
๑๕๕
สัญญาน้อย ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๓
๑๗๖
ประเทศสยามกับประเทศเยอรมัน

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร์ เดือนสิบเบด แรมสามค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก
๑๘๑
ประเทศสยามกับประเทศโปรตุเคศ

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพฤหัศบดี เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก
๒๐๓
ประเทศสยามกับประเทศนิเซอแลนด์

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้นห้าค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก
๒๒๔
หนังสือสัญญาว่าด้วยการจดบาญชีคนในบังคับฮอลันดาในกรุงสยาม ลงชื่อที่กรุงเทพฯ วันที่ ๑ พฤศภาคม ร.ศ. ๑๒๐ ฤๅ ค.ศ. ๑๙๐๑
๒๔๘
ประเทศสยามกับประเทศปลอยซิน

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร์ เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จ.ศ. ๑๒๒๓ ปีระกา ตรีศก
๒๕๒
ประเทศสยามกับประเทศสวิเดนนรไว

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร์ เดือนหก แรมสิบสองค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๐ ปีมะโรง สัมฤทธิศก
๒๗๔
ประเทศสยามกับประเทศเบลเคียม

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๙ เดือนออกัศต์ ค.ศ. ๑๘๖๘
๒๙๑
ประเทศสยามกับประเทศอิตาลี

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๓ เดือนออกโตเบอ ค.ศ. ๑๘๖๘
๓๑๐
ประเทศสยามกับประเทศออศเตรีย

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนเจ็ด ขึ้นเจ็ดค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๑ ปีมะเสง เอกศก
๓๒๖
ประเทศสยามกับประเทศสเปน

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนสาม แรมแปดค่ำ จ.ศ. ๑๒๓๑ ปีมะเสง เอกศก
๓๔๘
ประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขายการเดินเรือ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๖
๓๗๐
ประเทศสยามกับประเทศเบลเคียม

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๘
๓๘๒