ศาลปกครองสูงสุด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

คำพิพากษา[แก้ไข]

เลขที่ ชื่อคดี ลงวันที่ ตุลาการ หมายเหตุ
คดีหมายเลขดำที่ คดีหมายเลขแดงที่
๒๕๔๖
ฟ. ๑๕/๒๕๔๕ ฟ. ๑๒/๒๕๔๖
 • คดีระหว่างบริษัทบราโว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ผู้ฟ้องคดี
 • กับกรมสรรพสามิต ที่ ๑ และกระทรวงการคลัง ที่ ๒
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ จรัญ หัตถกรรม, ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, อำพล สิงหโกวินท์, ธงชัย ลำดับวงศ์ ขอให้ศาลสั่งให้แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ เพื่อให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ เพราะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งค้าขายแบตเตอรี่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน ขณะที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ฯ ผู้ผลิตสินค้าซึ่งใช้แบตเตอรี่ประกอบกลับไม่ต้องเสียภาษีเช่นนั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการเลือกปฏิบัติ
๒๕๔๗
ฟ. ๑๙/๒๕๔๔
 • คดีระหว่างเฉลา ฉิมทอง ผู้ฟ้องคดี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เฉลิมชัย วสีนนท์, จรัญ หัตถกรรม, พลเอก นิยม ศันสนาคม, พีระพล เชาวน์ศิริ, ดำริ วัฒนสิงหะ
 • ขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เฉพาะพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 • (คดีคลองด่าน)
๒๕๕๔
อ. ๕๕๘/๒๕๔๘ อ. ๓๘/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างสว่าง ชยนิโครธานนท์ ผู้ฟ้องคดี กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และพวก รวมสามราย ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)
๔ มีนาคม ๒๕๕๔ หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, ไพบูลย์ เสียงก้อง, สุเมธ รอยกุลเจริญ, สุชาติ มงคลเลิศลพ, พรชัย มนัสศิริเพ็ญ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะผู้ฟ้องคดีมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ
อ. ๗๓๙/๒๕๔๙ อ. ๔๓/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างเลิส มิชาเอล อัลเดรออัส ชัค ผู้ฟ้องคดี, พนักงานอัยการ ผู้คัดค้าน กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)
๗ มีนาคม ๒๕๕๔ สุเมธ รอยกุลเจริญ, หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, ไพบูลย์ เสียงก้อง, สุชาติ มงคลเลิศลพ, พรชัย มนัสศิริเพ็ญ ขอให้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิสูจน์สัญชาติไทยของผู้ถูกฟ้องคดี ฯลฯ

คำสั่ง[แก้ไข]

เลขที่ ชื่อคดี ลงวันที่ ตุลาการ หมายเหตุ
๒๕๕๓
ฟ. ๒๙/๒๕๕๓
 • คดีระหว่างฉัตรชัย โรจนมณเฑียร ที่ ๑ และอัญชลี สันหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ และคณะรัฐมนตรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เกษม คมสัตย์ธรรม, ไพบูลย์ เสียงก้อง, วรวิทย์ กังศศิเทียม, นพดล เฮงเจริญ, วราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๙/๒๕๔๖ ซึ่งสั่งให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
๒๔๒/๒๕๕๓
 • คดีระหว่างสุธน ซื่อประเสริฐ ผู้ฟ้องคดี กับนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง)
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วิษณุ วรัญญู, ดำริ วัฒนสิงหะ, ชาญชัย แสวงศักดิ์, วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, วราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
 • ขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเทศบาลเมืองลัดหลวงที่ ๒๕๗/๒๕๕๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแบ่งหน้าที่ของปลัดเทศบาลผู้ฟ้องคดีไปให้รองปลัดเทศบาล
 • ศาลชั้นต้นสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ
 • ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น
๓๙๗/๒๕๕๓
 • คดีระหว่างหม่อมหลวงวัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์ ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ และคณะรัฐมนตรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ วิษณุ วรัญญู, ปรีชา ชวลิตธำรง, วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, นพดล เฮงเจริญ, วราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
 • ขอให้ศาลเพิกถอนบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งอ้างอิงแผนที่ ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ ฯลฯ
 • ศาลชั้นต้นไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา
 • ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
๔๑๕/๒๕๕๓
 • คดีระหว่างสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร ผู้ฟ้องคดี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ๑ และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สุเมธ รอยกุลเจริญ, หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, ไพบูลย์ เสียงก้อง, สุชาติ มงคลเลิศลพ, พรชัย มนัสศิริเพ็ญ
 • ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ฟ้องคดี
 • ศาลชั้นต้นไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา
 • ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
๒๕๕๔
๑๐๒/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างกรมศุลกากร ผู้ฟ้องคดี กับปริญญา บับภาวัน ผู้ถูกฟ้องคดี
 • เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สุเมธ รอยกุลเจริญ, ไพบูลย์ เสียงก้อง, สุชาติ มงคลเลิศลพ, พรชัย มนัสศิริเพ็ญ, มณีวรรณ พรหมน้อย
 • ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะโดยธรรมของผู้ตาย ชำระเงินจำนวน ๑๗,๓๐๘.๙๑ บาทที่ผู้ตายค้างชำระ แก่ผู้ฟ้องคดี ฯลฯ
 • ศาลชั้นต้นไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา
 • ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ดูเพิ่ม[แก้ไข]ขึ้น