สถานีย่อย:กฎหมายไทยที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทยที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย
หน้านี้รวมกฎหมายไทยที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย


พระมหากษัตริย์ ร่างกฎหมาย กฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2477 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 28/2477 วันที่ 28 กันยายน 2477 ไม่ทรงเห็นชอบกับการยกเลิกพระราชอำนาจอนุมัติการประหารชีวิต[1]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3) พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6)
ร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ทรงขอให้เจาะจงว่า จะไม่เก็บอากรมฤดกจากทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์[2]
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ทรงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำปรารภ และข้อกำหนดที่ให้ประธานองคมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา[3]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
[4]
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2535 วันที่ 24 มกราคม 2535 ไม่ทรงเห็นชอบการกำหนดวงเงินค่าสินไหมทดแทนที่สื่อมวลชนต้องชดใช้กรณีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา[5]
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ทรงเห็นว่า มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำและการอ้างเลขมาตรา[6]
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. .... พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 ทรงเห็นว่า บรรยายลักษณะเหรียญผิด[6]
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชอำนาจ[7]

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. นภารัตน์ กิมทรง (2547, น. 4–9)
  2. นภารัตน์ กิมทรง (2547, น. 10–12)
  3. วัชรา ไชยสาร (ม.ป.ป., น. 7)
  4. วัชรา ไชยสาร (ม.ป.ป., น. 7–8): ร่างพระราชบัญญัติตกไป เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ยกขึ้นพิจารณาอีก
  5. วัชรา ไชยสาร (ม.ป.ป., น. 7–8)
  6. 6.0 6.1 วัชรา ไชยสาร (ม.ป.ป., น. 8)
  7. Reuters (2017)

บรรณานุกรม[แก้ไข]