ไฟล์:จมห ปราบขบถเวียงจันทน์ - ๒๔๖๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(2,908 × 4,291 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 47.81 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 112 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Records Regarding the Suppression of the Wiang Chan Insurrection

ไทย: จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์

 s:th:จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Records Regarding the Suppression of the Wiang Chan Insurrection
ไทย: จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: This book contains:
  1. An introduction by Prince Damrong Rachanuphap, undated.
  2. Phongsawadan Mueang Wiang Chan Muea Kon Pen Khabot ("History of the Town of Wiang Chiang Prior to Her Insurrection"), an account narrating the background of the insurrection staged by King Anouvong, ruler of the Lao Kingdom based in the city of Vientiane, against King Rama III of Siam in the year 2370 BE (1827/28 CE); author unknown (probably Prince Damrong Rachanuphap).
  3. Chotmaihet Rueang Prap Khabot Wiang Chan ("Records Regarding the Suppression of the Wiang Chan Insurrection"), being a collection of official reports, replies of interrogated captives, and official missives in the above-mentioned event, of which the original manuscripts were obtained by the Wachirayan Royal Library in the year 2468 BE (1925/26 CE).
  4. Rayathang Sadet Phraratchadamnoen Kongthap Luang ("Journal on the Journey of the Royal Army"), being a report on the travelling of the Siamese armed forces from Bangkok to Vientiane in the year 1188 LE (2369 BE, 1826/27 CE). The heading of the document states that the document was presented to King (Rama III?) by a royal page who held the noble title of "Nai Phonphan Humphrae" and the copy so presented to the king was made by a scribe who held the noble title of "Nai Chamniansonsathit". But no information as to who composed the document or when the document was composed is stated anywhere.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำอธิบาย ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ไม่ลงวันที่
๒. พงศาวดารเมืองเวียงจันท์เมื่อก่อนเปนขบถ ไม่ปรากฏผู้แต่ง (น่าจะเป็นกรมพระดำรงราชานุภาพนั้นเอง)
๓. จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์ ประมวลใบบอก คำให้การ และศุภอักษรต่าง ๆ ในเหตุการณ์กบฏอนุวงศ์ พ.ศ. ๒๓๗๐ ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณได้ต้นฉบับมาใน พ.ศ. ๒๔๖๘
๔. ระยะทางเสด็จพระราชดำเนิรกองทัพหลวง รายละเอียดเส้นทางการเดินทัพจากกรุงเทพฯ ไปเมืองเวียงจันทน์ใน จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) หัวเรื่องบอกว่า "นายพลพัน หุ้มแพร ถวาย" และ "นายชำเนียรสรสถิต จำลอง" แต่ใครเป็นผู้แต่งและแต่งเมื่อไรไม่มีระบุที่ใด
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2468 หรือ 2469
publication_date QS:P577,+1926-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๙). จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช โปรดให้พิมพ์เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน01:06, 6 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 01:06, 6 มิถุนายน 2564หน้า 2,908 × 4,291, 112 (47.81 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Wachirayan Royal Library}} from {{th|1=หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๙). ''จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์''. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช โปรดให้พิมพ์เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙).}} with UploadWizard

65 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์