พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร ที่มา หมายเหตุ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ วีณา โรจนราธา (บรรณาธิการ). (๒๕๔๒). "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ (น. ๒๐๘–๒๓๓). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192151. เป็นการนำฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรวจสอบกับเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๐ ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, ปรีดา ศรีชลาลัย, และ ยิ้ม ปัณฑยางกูล (บรรณาธิการ). (๒๕๑๐). "ทรงพระกรุณาให้แต่งพระราชพงศาวดารย่อเมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๒๒๓ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์". ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ (น. ๙๓–๑๐๓). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เป็นการพิมพ์ตามเอกสารตัวเขียนสมัยธนบุรี