เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยา. (2487). "นิทานที่ 4 เรื่อง ห้ามไม่ไห้เจ้าไปเมืองสุพรรน". ใน นิทานโบรานคดี (น. 29–41). พระนคร: ม.ป.ท. (พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัถมนตรี โปรดไห้พิมพ์เปนอนุสรในงานพระราชทานเพลิงพระสพสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2487). ดัชนี
1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2491). "เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ". ใน กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม), เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี (น. 1–18). พระนคร: โรงพิมพ์อุดม. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491].