Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประชุมกฎหมายประจำศก (๑๔) - ๒๔๗๘.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้า

- - - - ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ - ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ - ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ - ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ - ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ - ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ - ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ - ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ -
สารบัญ
 • ภาค 1: กฎหมาย ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)
 1. ประกาศสงกรานต์ รัตนโกสินทร์ศก 112 (น. 1–5)
 2. ประกาศย้ายตำแหน่งเสนาบดีเฉพาะคราวหนึ่ง ลงวันที่ 10 มิถุนายน ร.ศ. 112 (น. 5–6)
 3. พระราชบัญญัติกรมกระสาปน์สิทธิการ รัตนโกสินทร์ศก 112 (น. 6–17)
 4. ประกาศในการที่เรือรบฝรั่งเศสเข้ามาในกรุงเทพฯ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ร.ศ. 112 (น. 17–28)
 5. พระราชบัญญัติกรมมหาดเล็ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ร.ศ. 112 (น. 28–35)
 6. ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ข้อบังคับด่านสรรพภาษีต่าง ๆ ของราชาธิปไตย ลงวันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 112 (น. 35–37)
 7. ประกาศในการรชฎาภิเศก ลงวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 112 (น. 37–40)
 8. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รัตนโกสินทร์ศก 112 (ฝ่ายหน้า) (น. 40–59)
 9. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รัตนโกสินทร์ศก 112 (ฝ่ายใน) (น. 59–66)
 10. ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แก้พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน รัตนโกสินทร์ศก 111 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน ร.ศ. 112 (น. 66–67)
 11. ประกาศกระทรวงนครบาล ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 112 (น. 67–68)
 12. พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเปนที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ลงวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 112 (น. 68–83)
 13. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ลงวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 112 (น. 83–97)
 14. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเปนโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 112 (น. 97–112)
 15. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเปนการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยามที่ต้องหาว่า กระทำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 112 (น. 113–124)
 16. ประกาศว่าด้วยไม่ให้กักขังคนที่จะกลับไปบ้านเมืองของตนในฝั่งซ้ายฟากตวันออกแม่น้ำโขง ลงวันที่ 22 มีนาคม ร.ศ. 112 (น. 124–126)
 17. พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรกรีบรมราชวงษ์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม ร.ศ. 112 (น. 126–156)
 18. แจ้งความด้วยเรื่องหญิงชาวสยามร่วมความคิดกันออกทุนทรัพย์ตั้งทานสถานสำหรับชาติขึ้น ชื่อว่า สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 112 (น. 156–172)
 19. แจ้งความกระทรวงเกษตรพานิชการ แพนกกองกษิการ ลงวันที่ 2 กันยายน ร.ศ. 112 (น. 172–176)
 20. ประกาศกระทรวงเกษตรพานิชการ แพนกกองอากร เรื่อง ใช้ตราพิทยาธรถือดอกจงกลนีประทับหลังโฉนดแทนตรานกวายุภักษ์ ลงวันที่19 ตุลาคม ร.ศ. 112 (น. 176–177)
 21. พระราชพิธีรชฎาภิเศกโดยสังเขป (น. 177–184)
 • ภาค 2: กฎหมาย ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437)
 1. ประกาศสงกรานต์ ร.ศ. 113 (น. 185–189)
 2. ประกาศกระทรวงนครบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ. 113 (น. 189–191)
 3. ประกาศแจ้งความเรื่องชำระความพระยอด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ร.ศ. 113 (น. 191–192)
 4. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง (น. 192–198)
 5. ประกาศตั้งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 22 ตุลาคม ร.ศ. 113 (น. 198–199)
 6. กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยมิให้ศาลอุทธรณ์เรียกค่าธรรมเนียมความอุทธรณ์จากผู้พิพากษาศาลซึ่งต้องอุทธรณ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ร.ศ. 113 (น. 199–202)
 7. ประกาศเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดี ลงวันที่ 23 ธันวาคม ร.ศ. 113 (น. 202–204)
 8. ประกาศจัดปันน่าที่กระทรวงกระลาโหมมหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม ร.ศ. 113 (น. 204–206)
 9. ประกาศตั้งศาลโปริสภาเปนศาลกองตระเวนสำหรับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีกสามศาล ลงวันที่ 25 ธันวาคม ร.ศ. 113 (น. 206–212)
 10. ประกาศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสวรรคต ลงวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 113 (น. 212–213)
 11. พระราชบัญญัติรัฐมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 113 (น. 213–220)
 12. ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอสราธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ลงวันที่ 7 มกราคม ร.ศ. 113 (น. 220–223)
 13. ประกาศตราสำหรับตำแหน่ง ลงวันที่ 17 มกราคม ร.ศ. 113 (น. 224–225)
 14. พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทร์ศก 113 (น. 225–292)
 15. ประกาศว่าด้วยแบ่งแขวงศาลโปริสภาทั้งสี่ศาลในกรุงเทพฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 113 (น. 292–295)
 16. ประกาศเลิกอากรไม้ไผ่สีสุก ลงวันที่ 5 มีนาคม ร.ศ. 113 (น. 296)
 17. ข้อบังคับสำหรับรัฐมนตรีสภาซึ่งชุมนุมปฤกษาเรียบเรียงไว้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก 113 (น. 297–332)
 18. แจ้งความกระทรวงเกษตรพานิชการ เรื่อง สวนตกแลสวนขึ้นใหม่ ลงวันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 113 (น. 333–334)
 19. การเปิดรัฐมนตรีสภา 24 มกราคม ร.ศ. 113 (น. 334–346)
 20. ประกาศ เรื่อง โกนผม ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 113 (น. 346–347)