ข้ามไปเนื้อหา

ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 1

จาก วิกิซอร์ซ
ตราของโบราณคดีสโมสร
ตราของโบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑


สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา
มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์
เมื่อทรงบำเพ็ญกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ,
พ.ศ. ๒๔๕๗


พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส
กรุงเทพฯ

สารบัญ
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
โดย พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์
  • จาฤกศิลา (จารึกวัดจุฬามณี, จารึกพ่อขุนรามคำแหง, จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร, จารึกนครชุม)
หลายผู้สร้างสรรค์
โดย ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง), แปลโดย ขุนสุนทรโวหาร และคณะ
โดย ขุนสุนทรโวหาร และคณะ
โดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก