วิกิซอร์ซ:งาน/2562

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2562
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

พฤศจิกายน[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ (พ.ศ. 2461)
 2. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 (พ.ศ. 2467)
 3. กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
 4. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง (ร.ศ. 113) (พ.ศ. 2437)
 5. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 (พ.ศ. 2502)
 6. ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทรศก 113 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442)
 7. ประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะมฤดก มาตรา 21 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2473 (พ.ศ. 2473)
 8. ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่นในระหว่างผัวเมีย ลงวันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 9. ประกาศลักษณฉ้อ ลงวันที่ 25 กันยายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 10. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 11. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110 (พ.ศ. 2434)
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณมรฎก รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
 14. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล (พ.ศ. 2439)

ธันวาคม[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6083/2546 (คดีระหว่างพนักงานอัยการฯ โจทก์ นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ฯลฯ) (พ.ศ. 2546)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 2. คำพิพากษาศาลอาญาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554 (คดีระหว่างพนักงานอัยการฯ โจทก์ นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ) (พ.ศ. 2554)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอาญา
 3. คำสั่งศาลฎีกาที่ 1706/2562 (คดีระหว่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ผู้ร้อง นายภูเบศวร์ เห็นหลอด ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ) (พ.ศ. 2562)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 4. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 67–69/2555 (คดีระหว่างนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฯลฯ ผู้ร้อง พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ฯลฯ ผู้ถูกร้อง เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68) (พ.ศ. 2555)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลรัฐธรรมนูญ
 5. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 20 กันยายน 2549 (พ.ศ. 2549)
 6. ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 (พ.ศ. 2557)
 7. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500 (พ.ศ. 2500)
 8. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 (พ.ศ. 2534)
 9. ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2483 (พ.ศ. 2483)