วิกิซอร์ซ:งาน/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2563
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

มกราคม[แก้ไข]

 1. การเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรีแลพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายน่า ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438)
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย [จัดระเบียบราชการเมืองไทรบุรี เมืองปลิศ แลเมืองสตูน] ลงวันที่ 7 เมษายน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย
 3. ประกาศตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน (พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2466)
 4. ประกาศในการเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438)
 5. เรื่องเมืองพิษณุโลก, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2496)

กุมภาพันธ์[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง, พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2490)
 2. ตำนานกฎหมายเมืองไทย (พ.ศ. 2473)
 3. ประกาศคณะราษฎร (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะราษฎร
 4. ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันอาทิตย์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1235 (พ.ศ. 2416)
 5. ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 6. ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 7. ประกาศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 (พ.ศ. 2551)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักพระราชวัง
 8. ประกาศห้ามสูบฝิ่น ลงวันพฤหัสบดี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1201 (พ.ศ. 2382)
 9. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)

มีนาคม[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาคดีพญาระกา (พ.ศ. 2453)
 2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ลงวันที่ 23 เมษายน 2523 เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2523)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/2525 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 เรื่อง แผนรุกทางการเมือง (พ.ศ. 2525)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงสาธารณสุข
 5. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 6. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ศ. 2548)
 7. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเปนการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยามที่ต้องหาว่า กระทำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ (พ.ศ. 2436)
 8. เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ (พ.ศ. 2491)

เมษายน[แก้ไข]

 1. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักพระราชวัง
 2. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 14 (คำให้การชาวอังวะ และคำให้การมหาโค มหากฤช เรื่อง เมืองพม่า), พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2472)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (พงศาวดารเมืองพระตะบอง), พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475)
 4. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 5. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 6. พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2450)
 7. พระราชพงสาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสิด (พ.ศ. 2486)
 8. เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2468)

พฤษภาคม[แก้ไข]

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2504 (พ.ศ. 2504)
 2. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2505 (พ.ศ. 2505)
 3. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2504 (พ.ศ. 2504)
 4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2502 (พ.ศ. 2502)
 5. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2502 (พ.ศ. 2502)
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 7. ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2493)
 8. ประกาศตั้งราชบัณฑิตย์สภา และ ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469 (พ.ศ. 2469)
 9. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475 (พ.ศ. 2475)
 10. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34 (ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช), พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2469)
  ผู้สร้างสรรค์: ยอร์ช เซเดส์, ผู้แปล: สิน เฉลิมเผ่า
 11. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 (จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต), พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2472)
  ผู้สร้างสรรค์: ราชบัณฑิตยสภา
 12. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 [เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช; พงศาวดารเมืองถลาง; และพงศาวดารเมืองไทรบุรี, พงศาวดารเมืองตรังกานู, กับพงศาวดารเมืองกลันตัน (ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน)], พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457)
 13. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 (ไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า), พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2460)
 14. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (รายงานการค้าขายในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์, เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์, เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย), พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2462)
 15. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 28 (พงศาวดารญวน, ประวัติพระนาบีมหะหมัด), พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2466)
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2477 (พ.ศ. 2478)
 17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6) (พ.ศ. 2478)
 18. พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3) (พ.ศ. 2478)
 19. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป (พ.ศ. 2516)
 20. ‎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
 21. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ สร้างพระนครวัด นครธม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2474)
 22. เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2487)
 23. สนทนากับผู้ร้ายปล้น (พ.ศ. 2468)

มิถุนายน[แก้ไข]

 1. คำสั่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนที่ 139/2563 เรื่อง ให้ลงโทษข้าราชการตำรวจบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 2. คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา (พ.ศ. 2507–2510)
 3. คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ (พ.ศ. 2499)
 4. จดหมายร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 5. นิราสเดือน (พ.ศ. 2466)
  ผู้สร้างสรรค์: หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)
 6. นิราศท่าดินแดง (พ.ศ. 2464)
 7. บันทึกข้อความห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 (พ.ศ. 2558)
  ผู้สร้างสรรค์: จำเริญศักดิ์ สารธิมา
 8. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: จังหวัดจันทบุรี
 9. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 10. ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477 (สภาผู้แทนราษฎรรับทราบในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ และลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นทรงราชย์) (พ.ศ. 2477)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 13. ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 14. ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 15. ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:ศาลล้มละลายกลาง|ศาลล้มละลายกลาง]]
 16. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 17. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487 (พ.ศ. 2487)
 18. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 19. พระอาการวัตตาสูตร (พ.ศ. 2473)
 20. พุทธชัยมงคล 8‎ (พ.ศ. 2504)
 21. วรรณกรรมต่างเรื่อง (ระเด่นลันได, พระมะเหลเถไถ, อุณรุทร้อยเรื่อง, นิราศเดือน) (พ.ศ. 2505)
 22. หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0434/2063 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงสาธารณสุข
 23. หนังสือสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห 0207/1589 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสนับสนุนการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงกลาโหม
 24. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 (พ.ศ. 2559)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี

กรกฎาคม[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรีในคดีหมายเลขแดงที่ 1237/2550 (คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท (พ.ศ. 2550)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลจังหวัดชลบุรี
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6374/2556 (คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ฯ (พ.ศ. 2556)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 3. จดหมายบันทึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (พ.ศ. 2563)
 4. ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (พ.ศ. 2562)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 (พ.ศ. 2557)
 7. ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ 2 มาตรา รัตนโกสินทรศก 120 (พ.ศ. 2444)
 8. ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2457 (พ.ศ. 2457)
 9. ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 25 มกราคม 2485 (พ.ศ. 2485)
 10. ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (พ.ศ. 2562)
 11. ประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 12. ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 13. ประกาศสำหรับปล่อยโคมลอย มณฑลพายัพ ลงวันที่ 1 มกราคม ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 14. ประกาศให้จับผู้ร้าย ลงวันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429)
 15. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52: จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2472)
 16. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52: จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482)
 17. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52: จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต (พ.ศ. 2497)
 18. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พ.ศ. 2521 (พ.ศ. 2521)
 19. พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2484 (พ.ศ. 2484)
 20. มติมหาเถรสมาคมที่ 46/2554 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก (พ.ศ. 2554)
  ผู้สร้างสรรค์: มหาเถรสมาคม
 21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (พ.ศ. 2557)
 22. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 (พ.ศ. 2560)
 23. สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรีและต่างเคารพบูรณภาพและอาณาเขตแห่งกันและกัน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2483 (พ.ศ. 2483)
 24. สมบัติของผู้ดี (พ.ศ. 2505)
 25. สัญญาในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงชื่อกันที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)
 26. สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ ลงวันที่ 4 มีนาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2454)
 27. หนังสือสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ที่ ตช.0015.(บก.น.5)3/5232 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:แม่แบบ:สลย|แม่แบบ:สลย]]
 28. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/451 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 (พ.ศ. 2560)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี

สิงหาคม[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีแดงที่ 278 พ.ศ. 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอุทธรณ์
 2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 (ราชกิจจานุเบกษา) (พ.ศ. 2519)
 3. บันทึกวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด่วนที่สุด ที่ 0015.135/107ศก (พ.ศ. 2563)
 4. ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 5. พระราชกฤษฎีกาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2549)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ฯ (พ.ศ. 2558)
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)ฯ (พ.ศ. 2559)
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ฯ (พ.ศ. 2559)
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)ฯ (พ.ศ. 2560)
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)

กันยายน[แก้ไข]

 1. ข่าวตอนต้นรัชชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ (พ.ศ. 2475)
 2. บทสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักงาน ป.ย.ป.
 3. ประกาศการเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลฝ่ายตวันตก พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีมแม พ.ศ. 2402 (พ.ศ. 2462)
 4. ประกาศใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2484 (พ.ศ. 2484)
 5. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469 (พ.ศ. 2469)
 6. ประกาศตั้งกรรมการราชบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2469 (พ.ศ. 2469)
 7. ประกาศตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 (พ.ศ. 2480)
 8. ประกาศตั้งซ่อมคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2484 (พ.ศ. 2484)
 9. ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494 (พ.ศ. 2494)
 10. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 11. ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 (พ.ศ. 2559)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 13. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (พ.ศ. 2473)
 14. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2476)
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดฯ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 16. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 (พ.ศ. 2482)
 17. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช 2483 (พ.ศ. 2483)
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (พ.ศ. 2560)
 19. รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485 (พ.ศ. 2485)
 20. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ (พ.ศ. 2476)

ตุลาคม[แก้ไข]

 1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 2. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 3. คำสั่งศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ 5363/2563 ความแพ่ง ระหว่าง นางสาวศุกรียา วรรณายุวัฒน์ ที่ 1 กับพวก รวม 6 คน โจทก์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน จำเลย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลแพ่ง
 4. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 5. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 3/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 6. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 4/2563 เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการฯ ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 7. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 8. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 11/2563 เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ฯ ลงวันที่ ... ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 9. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 14/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 10. แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออภัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 11. บันทึกข้อความกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่ 500/2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 12. บันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67.21/ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 13. ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 273/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 14. ประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 15. ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2489 (สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสืบราชสันตติวงศ์) (พ.ศ. 2489)
  ผู้สร้างสรรค์: ปรีดี พนมยงค์
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 18. ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 19. ประกาศโรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 20. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 21. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 22. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 23. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 4 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 24. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคลฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 25. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุม ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 26. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะบางประเภทและสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 27. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 28. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 29. หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0204/813 เรื่อง ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 30. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04277/885 เรื่อง การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
 31. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/13356 เรื่อง การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
 32. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลับ ที่ พศ 0006/864 เรื่อง กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 33. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/33449 เรื่อง ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 34. หนังสืออำเภอเทพา ที่ สข 0418/2998 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม 22 ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

พฤศจิกายน[แก้ไข]

 1. ความตกลงปารีส (พ.ศ. 2559)
 2. คำแถลงการณ์เกี่ยวแก่การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 25 มกราคม 2485 (พ.ศ. 2485)
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2563 ในความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ [ปกปิด] โจทก์ร่วม [ปกปิด] จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2563 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม โจทก์ [ปกปิด] จำเลย เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ฉ้อโกง ความผิดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 5. คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 6. แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 7. ธรรมนูญลักษณปกครองคณะนคราภิบาล พระพุทธศักราช 2465 (พ.ศ. 2465)
 8. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 6/2563 เรื่อง ห้ามใช้ท่าเทียบเรือโดยสารเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมเจ้าท่า
 9. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 (พ.ศ. 2515)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514)
 10. ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 11. ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2477 (พ.ศ. 2477)
 12. ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 13. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2539 (พ.ศ. 2539)
 14. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (พ.ศ. 2559)
 15. ประกาศตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2476 (พ.ศ. 2476)
 16. ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 17. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2473 (พ.ศ. 2473)
 18. ประกาศตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2474 (พ.ศ. 2474)
 19. ประกาศแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490 (พ.ศ. 2490)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะอภิรัฐมนตรี
 20. ประกาศเปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 23 มีนาคม 2470 (พ.ศ. 2470)
 21. ประกาศพระบรมราชโองการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 1 มกราคม 2491 (พ.ศ. 2491)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะอภิรัฐมนตรี
 22. ประกาศยกย่องนายปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2488 (พ.ศ. 2488)
 23. ประกาศเลิกอภิรัฐมนตรีสภา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2475 (พ.ศ. 2475)
 24. ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 25 มกราคม 2485 (พ.ศ. 2485)
 25. ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 26. ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (พ.ศ. 2556)
 27. พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 28. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2563)
 29. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2485 (พ.ศ. 2485)
 30. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488 (พ.ศ. 2488)
 31. พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภา (พ.ศ. 2468)
 32. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 (พ.ศ. 2502)
 33. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)
 34. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457 (พ.ศ. 2457)
 35. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 36. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 37. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)
 38. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (พ.ศ. 2537)
 39. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)
 40. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 41. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488 (พ.ศ. 2488)
 42. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. 2457 พุทธสักราช 2485 (พ.ศ. 2485)
 43. พระราชหัตถเลขา ที่ 48/73 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (พ.ศ. 2557)
 44. รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอ ตามมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) (พ.ศ. 2563)
 45. หนังสือกองกิจการในพระองค์ 904 ที่ พว 0005.1/4913 เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: กองกิจการในพระองค์ 904
 46. หนังสือกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่ พว 0005.1/ เรื่อง ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา" ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (พ.ศ. 2557)
 47. หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สม 0008/86 เรื่อง ข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมตัวและดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 48. หนังสือคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0019.05/8865 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
 49. หนังสือวัดดอนไชย ที่ พว 004/2563 เรื่อง ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: วัดดอนไชย จังหวัดพะเยา
 50. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0014/ร 10 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 51. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร 9 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 52. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร 11 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 53. หนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลับมาก ที่ ... เรื่อง ผลการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (พ.ศ. 2563)
 54. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (พ.ศ. 2544)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงการต่างประเทศ

ธันวาคม[แก้ไข]

 1. คำชักชวนของรัฐบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2482 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลรัฐธรรมนูญ
 3. คำแถลงการณ์ของรัฐบาล ลงวันที่ 11 กันยายน 2481 (พ.ศ. 2481)
 4. แถลงการณ์ของรัฐบาล ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2488 (พ.ศ. 2488)
 5. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2535 (พ.ศ. 2535)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 6. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 27 กันยายน 2539 (พ.ศ. 2539)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 7. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 (พ.ศ. 2543)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 8. บันทึกลับ ทรงเรียกคณะราษฎรเข้าเฝ้า วันที่ 30 มิถุนายน 2475 (พ.ศ. 2475)
 9. ประกาศเพลงชาติ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2477 (พ.ศ. 2477)
 10. ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (พ.ศ. 2563)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 (พ.ศ. 2560)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 2 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 3 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 4 ลงวันที่ 8 กันยายน 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 7 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2483 (พ.ศ. 2483)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 9 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2483 (พ.ศ. 2483)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 10 ลงวันที่ 15 มกราคม 2484 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 11 ลงวันที่ 8 กันยายน 2484 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 12 ลงวันที่ 28 มกราคม 2485 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฯ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2482 (พ.ศ. 2482)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 24. พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล (พ.ศ. 2459)
 25. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519 (พ.ศ. 2519)
 26. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526 (พ.ศ. 2526)
 27. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529 (พ.ศ. 2529)
 28. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531 (พ.ศ. 2531)
 29. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 30. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (พ.ศ. 2538)
 31. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (พ.ศ. 2539)
 32. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2543)
 33. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2549)
 34. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2554)
 35. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556)
 36. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2481 (พ.ศ. 2481)
 37. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488 (พ.ศ. 2488)
 38. พระราชกระแส ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2475 (พ.ศ. 2475)
 39. พระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2487 (พ.ศ. 2487)
 40. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 (พ.ศ. 2457)
 41. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 11 เมษายน 2470 (พ.ศ. 2470)
 42. หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน (พ.ศ. 2399)