คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
160

คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐาน

คำนำการเรียน โดย หลวงวิศาลดรุณกร
  คำแนะนำในการเรียนโหราศาสตร์
  คำนำของคัมภีร์อสีติธาตุ
  คำสดุดีของพระเทวโลก
  คำรับรองของพระยาโหราธิบดี
  คำนำการพิมพ์ครั้งที่ ๑
  คำปรารภ
  ปฐมวรคณาโหราศาสตร์
  คำนิยม
  คำนิยม
  คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์
หน้าสารบัญ
  ภาคที่ ๑ พระสุริยยาตร์และมานัตย์
  หน้าสารบัญ
  วัน เดือน ปี วงกลม จักรราศี
  วิถี มณฑล
  อันโตนาที
  พหินาที
  ฉายา
  ปฏิทินโหร หรือปฏิทินปูม
  ปูม
  ลัคนา
  ทำอัตตา
  ทำอัตตากำเนิด
  ทำมัธยมพระอาทิตย์
  พระสัมผุสพระอาทิตย์
  ทำมัธยมพระจันทร์
  ทำมัธยมอุจจ์ และ อุจจวิเศษ
  ผนวกอุจจวิเศษ และผนวกมัธยม
  ทำสัมผุสพระจันทร์
  ทำดีถี และนาทีดิถี
  ทำฤกษ์พระเคราะห์
  ทำกำลังพระเคราะห์
  ทำมัธยมพระอังคาร
  ทำสัมผุสพระอังคาร
  ทำมัธยมพระพฤหัสบดี
หน้า ข
  ภาคที่ ๑ พระสุริยยาตร์และมานัตย์
  หน้า ข
  ทำมัธยมพระเสาร์
  ทำมัธยมพระมฤตยู
  ทำสัมผุส ๕, ๗, ๐
  ทำสัมผุสพระพฤหัสบดี
  ทำสัมผุสพระมฤตยู
  ทำมัธยมพระพุธ
  ทำมัธยมพระศุกร์
  ทำสัมผุสพระพุทธ พระศุกร์
  ทำสัมผุสพระพุธ
  ทำสัมผุสพระศุกร์
  ทำมัธยมพระราหู
  ทำสัมผุสพระราหู
  ทำมัธยมพระเกตุ
  ทำสัมผุสพระเกตุ
  ทำดวงพยากรณ์
  - วิธีหาตนุเศษ
  - วิธีหาราศีพระจันทร์สถิต
  ทำดวงพิชัยสงคราม
  - พระเคราะห์รูป - พระเคราะห์สม
  - ฤกษ์ศักราช
  - ฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ
  - ฤกษ์ปฏิสนธิ
  หลักอินทภาส
  หลักบาทจันทร์
  ผลอาทิตย์
หน้า ค
  ภาคที่ ๑ พระสุริยยาตร์และมานัตย์
  หน้า ค
  - สัมผุสเพียร
  - ดีถี และนาทีดีถี
  - สัมผุสลัคน์
  มหานาทีสามชั้น
  คำนวณวันมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศก
  วิธีทำอธิกสุรทิน
  ภาคที่ ๒ คัมภีร์สารัมภ์
  หน้า ค
  ตำราสารัมภ์
  สุริยยาตร์สารัมภ์
  วิธีคำนวณจันทรคราส
  การทำพิรางค์
  วิธีคำนวณสุริยคราส
  วิธีหาเวลา และชั้นฉาย เวลานาฬิกา และชื่อแห่งคราส
  ตัวอย่างคำนวณจันทรุปราคา
  คำนวณอุณทินตามมหาศักราช
  คำนวณสุริยุปราคา
  การตัดเวลาสุริยุปราคา
  ภาคที่ ๓ ตำนานดาวฤกษ์
  หน้า ค
  ฤกษ์ที่ ๑ ดาวอาศวินี
  ฤกษ์ที่ ๒ ดาวภรณี
  ฤกษ์ที่ ๓ ดาวกัตติกา
  ฤกษ์ที่ ๔ ดาวโรหิณี
  ฤกษ์ที่ ๕ ดาวมิคสิระ
  ฤกษ์ที่ ๖ ดาวอัทระ
  ฤกษ์ที่ ๗ ดาวปุนัพสุ
หน้า ฆ
  ภาคที่ ๓ ตำนานดาวฤกษ์
  หน้า ฆ
  ฤกษ์ที่ ๘ ดาวปุสย์
  ฤกษ์ที่ ๙ ดาวอสิเลส
  ฤกษ์ที่ ๑๐ ดาวมาฆะ
  ฤกษ์ที่ ๑๑ ดาวบพผัคคุณี
  ฤกษ์ที่ ๑๒ ดาวอุตรผัคคุณี
  ฤกษ์ที่ ๑๓ ดาวหัตถะ
  ฤกษ์ที่ ๑๔ ดาวจิตตะ
  ฤกษ์ที่ ๑๕ ดาวสวาติ
  ฤกษ์ที่ ๑๖ ดาววิสาข
  ฤกษ์ที่ ๑๗ ดาวอนุราธ
  ฤกษ์ที่ ๑๘ ดาวเชฏฐ
  ฤกษ์ที่ ๑๙ ดาวมูล
  ฤกษ์ที่ ๒๐ ดาวบุพพาสาฬห
  ฤกษ์ที่ ๒๑ ดาวอุตราสาฬห
  ฤกษ์ที่ ๒๒ ดาวสาวนะ
  ฤกษ์ที่ ๒๓ ดาวธนิฏฐ
  ฤกษ์ที่ ๒๔ ดาวสตัพพิสช
  ฤกษ์ที่ ๒๕ ดาวบุพพาภัททะ
  ฤกษ์ที่ ๒๖ ดาวอุตราภัททะ
  ฤกษ์ที่ ๒๗ ดาวเรวดี
  ชื่อฤกษ์ ๙ อย่าง
  จันทร์โคจร และดาวฤกษ์
  คำอธิบายวิธีที่จะดูดาวฤกษ์
  สัปตฤกษิกาล
  วิธีคำนวณหาฤกษ์
  วิธีคำนวณหากาลโยค
หน้า ง
  ภาคที่ ๔ ตำนานนพเคราะห์ และเฉลิมไตรภพ
  หน้า ง
  บทที่ ๑ พระอินทร์ พระยาครุฑ พระยาราชสีห์ พระยานาค พระราหู
  บทที่ ๒ ทิศาปาโมกข์ มานพ เพทธยาธร นางจันทร์
  บทที่ ๓ งู กับ กบ รุกขเทวดา
  บทที่ ๔ คฤหบดี กับ คนเข็ญใจ
  บทที่ ๕ วานร กับ นายพราน
  บทที่ ๖ ราชสีห์ กับ นกกะไน
  บทที่ ๗ นกอีลุ้ม กับ เหยี่ยว
  บทที่ ๘ พระยานาคภูริทัต กับ นายพรานอาลัมพาย
  บทที่ ๙ พระยาโปริสาท กับ ไม้ตะเคียน
  บทที่ ๑๐ไฟ กับ ไม้เกตุ
  บทที่ ๑๑ พระยาช้างฉัททันต์ กับ นายพรานโสณุดร
  บทที่ ๑๒ เศรษฐีหัศวิไสย กับ นางสุนทรา
  เฉลิมไตรภพ
  มูลพยากรณ์ และ ภูมิพยากรณ์
  ฉัตรสามชั้น
  ฐานเมรุ หรือ เชิงตะกอน
  พยากรณ์ตามยามกลางวัน และ กลางคืน
  ธาตุอัฐเคราะห์ และ สิบสองราศี
  กำลัง-คู่สมพล
  พระเคราะห์คู่มิตร
  ภาคที่ ๕ นานาพยากรณ์
  หน้า ง
  ภาคที่ ๕ นานาพยากรณ์
  คาถาไหว้ครูโหราศาสตร์
  หลักพยากรณ์ที่ ๑ ลัคน์และลักษณะ
หน้า จ
  ภาคที่ ๕ นานาพยากรณ์
  หน้า จ
  หลักพยากรณ์ที่ ๒ เกษตร
  หลักพยากรณ์ที่ ๓ ประ
  หลักพยากรณ์ที่ ๔ มหาอุจจ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๕ นิจ
  หลักพยากรณ์ที่ ๖ อุจจาวิลาศ
  หลักพยากรณ์ที่ ๗ มหาจักร
  หลักพยากรณ์ที่ ๘ ตรีโกณ
  หลักพยากรณ์ที่ ๙ จตุษฏัย
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๐ ราชโชค หรือราชาโชค
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๑ โยค
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๒ เกนทร์
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๓ ศูนยพาหะ
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๔ อัฏฐจักรพยากรณ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๕ นามกำเนิด
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๖ นามเกิดแต่กรรม
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๗ ทวาทศจักร
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๘ เรือนเคราะห์เปลี่ยนนามตามพระเคราะห์จร
  หลักพยากรณ์ที่ ๑๙ นวางศ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๐ ตรียางศ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๑ ฤกษ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๒ มหาทักษสังคหปกรณ์
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๓ คำอธิบายความในทักษะสังคหะ
  ภาคที่ ๖ นานาพยากรณ์ (อธิบายขยายความในทักษสังคหะต่อ)
  หน้า จ
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๔ พระเคราะห์ตรีวัย
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๕ คำอธิบายการหาอายุเคราะห์
หน้า ฉ
  ภาคที่ ๖ นานาพยากรณ์ (อธิบายขยายความในทักษสังคหะต่อ)
  หน้า ฉ
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๖ คำอธิบายขยายความในเรื่องเกนทร์
  - ลัคนากำเนิดตกราศีปัศวะ
  - ลัคนากำเนิดตกราศีนระ
  - ลัคนากำเนิดตกราศีอัมพุ
  - ลัคนากำเนิดตกราศีกิฏะ
  - พระเคราะห์ร่วมลัคน์
  - พระเคราะห์ร่วมราศีเดียวกัน
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๗ มหากาลจักรลัคน์จร
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๘ สุริยปฐาน และ จันทรปฐาน
  หลักพยากรณ์ที่ ๒๙ การขับดวงชะตา
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๐ อุบลโชคหรือปทุมโชค
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๑ ตำราอินทภาสบาทจันทร์
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๒ คำอธิบายเรื่องอินทภาสบาทจันทร์
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๓ อุปจัย
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๔ ทุรทุราภินทุอุบาทว์
  หลักพยากรณ์ที่ ๓๕ ตำรามหาสมพงศ์ ทักษยมก
  - นาคสมพงศ์
  - นามสมพงศ์
  - ลัคน์สมพงศ์
  สมพงศ์ตามอัฏฐจักร
  สมพงศ์ตามทวาทศจักร
  สมพงศ์ทางจันทร์กำเนิด
  อุทาหรณ์มหาสมพงศ์
  ภาคที่ ๗ นานาพยากรณ์ และการให้ฤกษ์
  หน้า ฉ
  ตำนานจักรทีปนี
หน้า ช
  ภาคที่ ๗ นานาพยากรณ์ และการให้ฤกษ์
  หน้า ช
  อัฏฐเคราะห์กุมลัคน์และเป็ ๒-๑๒ แก่ลัคน์
  อัฏฐเคราะห์แห่งดวงกำเนิดสถิตตามจักรราศี
  ลัคนาสถิตตามเรือนเกษตร
  กำหนดอัฏฐเคราะห์เป็นที่หมายพยากรณ์
  พระเคราะห์โคจรต้องลัคน์และเป็น ๒-๑๒ แก่ลัคน์
  พระเคราะห์จรต้องลัคน์และอัฏฐเคราะห์กำเนิด
  คำอธิบายพยากรณ์ที่ต่างนัยกัน
  อัฏฐเคราะห์ให้โทษและคุ้มโทษ
  ยามอัฏฐกาลและดำเนินพระราม
  ชั้นฉายา นามนคร และยายี
  อธิบายเรื่องฤกษ์
  ดิถีมหาสูญ และอาทิตย์อยู่สองราศี
  อายกรรมพราย หรือ วันภานฤกษ์
  วันจม วันฟู วันลอย วันไทยป่วยกำพร้า
  วันกับดิถีประกอบกัน
  เทวดาให้ฤกษ์ และห้ามฤกษ์ในที่ทั้งปวง
  โฉลกยามตามดิถี
  ดิถีแมลงปอ
  วันฤกษ์และทิศที่จะไปหาลาภ
  มหาฤกษ์
  ฤกษ์สำเภา
  ฤกษ์ประจำทิศทั้งสี่
  ฤกษ์เข้า ฤกษ์ออก และฤกษ์กรรมบาท
  ชื่อฤกษ์และเหตุการณ์สำหรับฤกษ์
  ฤกษ์สำหรับทำการต่างๆ
หน้า ซ
  ภาคที่ ๗ นานาพยากรณ์ และการให้ฤกษ์
  หน้า ซ
  ตรียางศ์ที่ควรและไม่ควรวางลัคน์
  การให้ฤกษ์
  คำอธิบายเรื่องการให้ฤกษ์และอุทาหรณ์
  วิธีหาฤกษ์ตามทักษาพยากรณ์ประกอบกาลโยค
  เทวดาจร มฤตยูจร ผีหลวงจร
  พระกาลจร ราหูจร
  วิธีคำนวณตรวจเดือนวันและฤกษ์ที่จะทำการมงคล
  ภาคที่ ๘ นานาพยากรณ์หมวดเบ็ดเสร็จ
  หน้า ซ
  ดูลักษณะชะตาตามสัตตวาร
  ทายลัคนาตามลำดับราศี
  จักรทีปนีบั้นต้น ทายพื้นดวงชะตา
  จักรทีปนีบั้นปลาย ทายพื้นดวงชะตา
  คัมภีร์พิเศษ ทายพื้นดวงชะตา
  จักรทีปนีบั้นปลายคำนวณและพยากรณ์
  จัตุรงคโชคกำเนิดจร
  คัมภีร์เบ็ดเสร็จ (๑๑๒ ข้อ) ให้ดูตามประเภทต่อไปนี้
  ดูทำมาหากินอย่างไรดี (ข้อ ๑)
  ทายราศีองศาลิบดา (ข้อ ๒)
  ดูเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย (ข้อ ๓-๔)
  ดูไข้เจ็บ (ข้อ ๕)
  ดูเป็นความกัน (ข้อ ๖)
หน้า ฌ
  ภาคที่ ๘ นานาพยากรณ์หมวดเบ็ดเสร็จ
  หน้า ฌ
  ดูโชคลาภ (ข้อ ๗-๑๒)
  ดูเคราะห์ร้าย (ข้อ ๑๓-๑๖)
  ดูคู่มิตร (ข้อ ๑๗)
  ดูการเดินทาง (ข้อ ๑๙)
  ดูคนหนี (ข้อ ๒๐)
  ดูฝนตก (ข้อ ๒๑)
  ดูฆาตอายุ (ข้อ ๒๔)
  ขับดูอายุ (ข้อ ๓๗)
  ดูข่าวเท็จจริง (ข้อ ๓๙)
  ขับดวงชะตาดู (ข้อ ๔๓-๔๔)
  ดูโรคในกาย (ข้อ ๔๘)
  ดูโชคตามวิธีเลข ๗ ตัว (ข้อ ๔๙)
  ดูฉัตรสามชั้น (ข้อ ๕๐)
  ดูที่นั่งพยากรณ์ (ข้อ ๕๑)
  ดูชะตาหญิงหรือชาย (ข้อ ๕๒)
  สมพงษ์ (ข้อ ๕๓-๘๑)
  ดูพงศา (ข้อ ๘๕)
หน้า ญ
  ภาคที่ ๘ นานาพยากรณ์หมวดเบ็ดเสร็จ
  หน้า ญ
  ดูราหูจรหกและพักร์ (ข้อ ๙๐)
  ดูเป็นชี (ข้อ ๑๐๒-๑๐๓)
  ดูอินทภาส (ข้อ ๑๐๘)
  ดูศีลมั่นคงหรือไม่มั่นคง (ข้อ ๑๐๙)
  ดูอสีติธาตุ (ข้อ ๑๑๐-๑๑๒)
  ดูลัคน์มูลธาตุ (ข้อ ๑๑๑-๑๑๒)
  ดูยามสามตา
  ภาคที่ ๙ มหาทักษาพยากรณ์ และวิธีบูชาสะเดาะเคราะห์
  หน้า ญ
  มหาทักษาพยากรณ์ และวิธีบูชาสะเดาะเคราะห์
  ภาคที่ ๑๐ พระเคราห์ะเรือนนอก และ ยามกาลชะตา
  หน้า ญ
  พระเคราห์ะเรือนนอก
  กาลชะตา
  ภาคที่ ๑๑ คัมภีร์อสีติธาตุ
  หน้า ญ
  คำบรรยายของท้าวจาตุมมหาราชิกา
  ปาปธาตุ
  วิธีคำนวณหาลัคน์มูลธาตุ
  วิธีหาธาตุแทรก
  ปาปธาตุเสวยตัวเองและตรีธาตุแทรก
  สุริชธาตุเสวยตัวเองและตรีธาตุแทรก
  อมฤตธาตุเสวยตัวเองและตรีธาตุแทรก
  โกลีธาตุเสวยตัวเองและตรีธาตุแทรก
  ตัวอย่างการแบ่งตรีคหะธาตุ
  วิธีทำวิภาชเวลาในตรีคหะธาตุ และตัวอย่าง
  วิธีทำอสีติโชคแทรกปฐม มัชฌิม และอวสาน
หน้า ฎ
  ภาคที่ ๑๑ คัมภีร์อสีติธาตุ
  หน้า ฎ
  วิธีทำอสีติโชค แทรกธาตุในนอกและเกษตร
  วิธีทำอสีติโชค แทรกเกษตรและอุจจ์ในอายุธาตุ
  การแทรกธาตุลงในอายุมูลธาตุ
  โชคธาตุทั้ง ๔
  วิธีทำโชคอสีติธาตุ
  วิธีทำแทรกทั้ง ๑๒ ราศี
  วิธีทำแทรกพระเคราะห์ทั้ง ๘
  วิธีทำนวางศ์ทั้ง ๙ ในโชคอสีติธาตุ
  ดูโชคอสีติธาตุด้วยนวางศ์ทั้ง ๙
  วิธีทำอสีติโชคแทรกนวางศ์ตัวในตัวนอกลงในมูลธาตุ
  อสีติธาตุที่ไม่เป็นไปตามกฎเกทร์
  แทรกธาตุนั่งอสีติธาตุในกองปาปธาตุ
  แทรกธาตุนั่งอสีติธาตุในกองสุริชชาติ
  แทรกธาตุนั่งอสีติธาตุในกองอมฤต
  แทรกธาตุนั่งอสีติธาตุในกองโกลีธาตุ
  วิธีทำโชคอสีติธาตุแทรกธาตุนั่ง
  ธาตุนั่ง
  ข้อสังเกตของผู้เขียนเกี่ยวกับคัมภีร์อสีติธาตุ
  ภาคที่ ๑๒ เฉทตรียางศ์เกษตร
  หน้า ฎ
  เฉทตรียางศ์เกษตร
  ภาคที่ ๑๓ พุทธศาสตราคมและนานาพยากรณ์ด้วยวิธีทำสมาธิให้เกิดขึ้น
  หน้า ฎ
  ว่าด้วยภูมิ
  ว่าด้วยปวงสัตว์ที่จะไปสู่ภูมิ
  ว่าด้วยกรรมอันจันำจิตต์ไปสู่ภูมิทั้งสี่
  ว่าด้วยสัตว์เกิดมาแต่ไหน
  พระพุทธเจ้าแสวงหาทางพ้นวัฏฏทุกข์ได้อย่างไร
หน้า ฏ
  ภาคที่ ๑๓ พุทธศาสตราคมและนานาพยากรณ์ด้วยวิธีทำสมาธิให้เกิดขึ้น
  หน้า ฏ
  พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา
  พระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์ให้ถึงความวิมุติ
  พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตามอัธยาศัยของสัตว์เพื่อให้บรรลุมรรคผล
  พิธีเจริญธรรม
  การเจริญธรรมภาวนาให้บรรลุรูปฌานและอรูปฌาน
  ฌานโลกีย์และโลกุตตร
  การปลุกเสกและการพยากรณ์ทางจิตตภาวนา
  ภาคที่ ๑๔ ตำราบูชาเทวดานพเคราะห์ ตำนานพระปริตรและพระปริตร
  หน้า ฏ
  ขัดตำนานและเจริญพระพุทธมนตร์ตามลำดับพระเคราะห์
  ความมุ่งหมายในการบูชาเทวดา
  ไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาระคนกัน
  เครื่องสำหรับบัตรพลีและสักการะ
  เจ้าภาพอาราธนาศีลและรับศีล
  โหรประกาศเชิญเทวดา
  อาราธนาพระปริตร
  พระสงฆ์เจริญพระปริตร
  บูชาพระอาทิตย์
  บูชาพระจันทร์
  บูชาพระอังคาร
  บูชาพระพุธ
  บูชาพระเสาร์
  บูชาพระพฤหัสบดี
  บูชาพระราหู
  บูชาพระศุกร์
  บูชาพระเกตุ
  โหรให้พรเจ้าภาพ
หน้า ฐ
  ภาคที่ ๑๔ ตำราบูชาเทวดานพเคราะห์ ตำนานพระปริตรและพระปริตร
  หน้า ฐ
  ตำราบูชาเทวดานพเคราะห์ตำนานพระปริตรและพระปริตร
  คาถาบูชานพเคราะห์จัดเป็น ๓ ภาค
  สิบสองตำนาน
  มงคลสูตต์
  รัตนสูตต์
  กรณียเมตตสูตต์
  ขันธปริตต์ กับ ฉัททันปริตต์
  โมรปริตต์
  วัฏฏกปริตต์
  ธชัคคสูตต์
  อาฏานาฏิยปริตต์
  อังคุลิมาลปริตต์
  โพชฌังคปริตต์
  อภยปริตต์
  ชยปริตต์
  มงคลจักกวาฬใหญ่
  ข้อบันทึกใจความในพระปริตต์
  ทิศพระเคราะห์
  ปณามคาถา
  คำนมัสการ
  นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
  ลักษณะอุบาทว์
  คาถาบูชาอุบาทว์
  พระคาถาสำหรับทิศทั้ง ๘
  พุทธาภิเศก
  คาถาตรวดน้ำของเก่า
  คำแปลตรวดน้ำ
  คำนิยมและการสดุดี
  ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

  "มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
  ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"