นิทานโบรานคดี (2487)

จาก วิกิซอร์ซ
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ นิทานโบราณคดี
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
นิทานโบรานคดี
สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซงนิพนธ์
พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี
โปรดไห้พิมพ์เปนอนุสร
ไนงานพระราชทานเพลิงพระสพ
สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2487

ติรตนานุภาเวน ทีฆายุ โหหิ โสตฺถินา
รูปฉายเมื่ออายุ 80 ปีไน พ.ส. 2485

สารบาน
ไน
เรื่องนิทานโบรานคดี
คำนำของกรมสิลปากร หน้า
คำนำนิทานโบรานคดี "
1. นิทานที่ 1
เรื่องพระพุทธรูปประหลาด
" 1 7
2. นิทานที่ 2
เรื่องพระครูวัดฉลอง
" 8 16
3. นิทานที่ 3
เรื่องเสือไหย่เมืองชุมพร
" 17 28
เรื่องเสือไหย่เมืองชุมพร " 19
4. นิทานที่ 4
เรื่องห้ามไม่ไห้เจ้าไปเมืองสุพรรน
" 29 41
5. นิทานที่ 5
เรื่องของแปลกที่เมืองชัยบุระไนอินเดีย
" 42 53
ชนช้าง " 47
รือสีดัดตน " 49
ถูกสาบ " 52
6. นิทานที่ 6
เรื่องของแปลกที่เมืองพารานสี
หน้า 54 67
ย่ำยาม " 60
ทุ่มโมง " 61
ขานยาว " 62
ลักสนะรับแขกเมือง " 63
ลอยบาป " 64
7. นิทานที่ 7
เรื่องสืบพระสาสนาไนอินเดีย
" 68 95
มรึคทายวัน " 70
พุทธคยา " 74
เรื่องมหาโพธิสมาคม " 82
เสาะหาพุทธเจดีย์ " 85
พระบรมธาตุ " 85
พระสรีมหาโพธิ " 88
รอยพระพุทธบาท " 90
พระพุทธรูป " 91
อธิบายท่อนท้าย " 93
8. นิทานที่ 8
เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา (โรลังยัคมินส)
" 96 101
9. นิทานที่ 9
เรื่องหนังสือหอหลวง
" 102 130
10. นิทานที่ 10
เรื่องความไข้เมืองเพชรบูรน์
" 131 157
11. นิทานที่ 11
เรื่องโจรแปลกประหลาด
" 158 173
เรื่องโจรทิม " 158
เรื่องโจรจันท์ " 163
12. นิทานที่ 12
เรื่องตั้งโรงพยาบาล
" 174 194
13. นิทานที่ 13
เรื่องอนามัย
" 195 214
ตั้งหมอตำบน " 197
ทำยาโอสถสาลา " 198
แพทย์ประจำเมือง " 202
ทำหนองปลูกฝีดาด " 205
ทำสิรัมแก้พิสหมาบ้า " 209
โอสถสาลา " 213
14. นิทานที่ 14
เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
" 215 227
15. นิทานที่ 15
เรื่องอั้งยี่
หน้า 228 269
เหตุที่เกิดพวกอั้งยี่ไนเมืองจีน " 229
อั้งยี่ไนแหลมมลายู " 235
อั้งยี่แรกมีไนเมืองไทย " 238
อั้งยี่ไนเมืองไทยเมื่อรัชกาลที่ 4 " 241
อั้งยี่ไนเมืองไทยเมื่อต้นรัชกาลที่ 5 " 244
อั้งยี่กำเริบที่เมืองระนองและพูเก็ต " 248
เรื่องอั้งยี่งี่หินหัวควาย " 254
อั้งยี่ไนกรุงเทพฯ เปลี่ยนขบวน " 256
ปราบอั้งยี่เมื่อรัชกาลที่ 5 " 257
เปลี่ยนวิธีควบคุมอั้งยี่ " 265
16. นิทานที่ 16
เรื่องลานช้าง
" 270 290
ทางที่ไป " 270
วินิฉัยชื่อเมืองนครราชสีมา " 272
ลานนกะเรียน " 274
ไทยลานช้าง " 276
พิธีบายสรี " 278
สมาคมไทยหย่างโบราน " 280
บ้านขี้ทูด หน้า 282
คนคิดผิด " 283
พระยาโพธิ " 285
ชาวลานช้างไหว้เจ้า " 288
17. นิทานที่ 17
เรื่องแม่น้ำโขง
" 291 321
ลักสนะแม่น้ำโขง " 291
เดินดง " 303
เรื่องผีบุญ " 306
คนต่างจำพวก " 311
ของโบราณ " 316
18. นิทานที่ 18
เรื่องค้นเมืองโบราน
" 322 350
เรื่องเมืองชเลียง " 322
เรื่องเมืองอู่ทอง " 330
เรื่องพระเจดีย์ยุธหัตถี " 341
19. นิทานที่ 19
เรื่องเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์
" 351 373
20. นิทานที่ 20
เรื่องจับช้าง (ภาคต้น)
" 374 406
ตำนานการจับช้าง หน้า 374
20. นิทานที่ 20
เรื่อง จับช้าง (ภาคปลาย)
" 374 479
วิธีจับช้าง " 407
อธิบายเบื้องต้น " 407
ช้างเถื่อนไนเมืองไทย " 408
ลักสนะจับช้างเถื่อน " 413
วิธีวังช้าง " 415
วิธีโพนช้าง " 424
ตอนเตรียมการ " 426
ตอนเข้าป่า " 428
ตอนตามช้าง " 430
ตอนคล้องช้าง " 432
วิธีจับช้างหย่างราชกิลา " 434
ลักสนะปกโขลง " 435
พเนียด " 438
วิธีคล้องช้างที่พเนียด " 441
หัดช้าง " 461

แก้คำผิด

หน้า บันทัด คำผิด คำถูก
23 สุดท้าย รู รู้
34 3 ก็
43 17 ตรด ตรัด
49 15 เหน เห็น
92 สุดท้าย สมาธ สมาธิ
126 7 ผู ผู้
128 2 Musuem Museum
162 11 สมเดด สมเด็ด
174 12 ผู ผู้
207 17 พมพ์ พิมพ์
233 8 5 น 5 คน
233 10 จน จีน
237 10 ขน ขึ้น
264 สุดท้าย หทาน ทหาน
307 6 ขน ขึ้น
315 1 หนิง หนึ่ง
319 1 ประทบ ประทับ
326 สุดท้าย นก นึก
337 7 ขน ขึ้น
361 2 เมอ เมื่อ
369 9 บุด บุตร
374 5 Clacial piriod Glacial period
377 14 Civilisation Civilization
394 4 ไห้ ได้
403 16 Lassoxing Lassoitig
416 7 ผู ผู้
460 15 Lassoo Lasso
478 20 ของ สอง

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก