กฎหมายตราสามดวง

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search
กฎหมายตราสามดวง (ฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โดย: คัดจาก "กฎหมายตรา ๓ ดวง ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองแก้ไขปรับปรุงใหม่. (๒๕๔๘). กำธร เลี้ยงสัจธรรม : บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ. ISBN 9744096527."
โดยไม่มีการแก้ไขการเขียนสะกดคำ วรรคตอน ย่อหน้า และรูปแบบของข้อความเดิม


พระธรรมสาตร[แก้ไข]

 1. พระธรรมสาตร
 2. หลักอินทภาษ
 3. พระไอยการลักษณตระลาการ
  • ๑๙๐๐ ศก ปีวอก (พ.ศ. ๑๘๙๙) มาตรา ๑-๖๐ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
  • ๑๕๕ ศก ปีชวด (พ.ศ. ๒๑๗๙, ม.ศ. ๑๕๕๖) มาตรา ๖๑-๑๑๘ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 4. พระธรรมนูน (ใส่ตระทรวง)
 5. พระไอยการลักษณรับฟ้อง
 6. พระไอยการลักษณภญาน
 7. พระไอยการพรหมศักดิ
 8. พระไอยการบานผแนก
 9. พระไอยการลักษณผัวเมีย
 10. พระไอยการทาษ
 11. พระไอยการลักภาลูกเมียผู้คนท่าน
 12. พระไอยการลักษณมรดก
 13. พระไอยการลักษณกู้หนี้
 14. พระอายการเบดเสรจ
 15. พระไอยการลักษรวิวาทตีด่ากัน
 16. พระไอยการลักขณโจร
  • ๑๙๐๓ ศก ปีกุน (พ.ศ. ๑๙๐๒) มาตรา ๑-๑๔๖
  • ๑๙๑๐ ศก ปีมะแม (พ.ศ. ๑๙๑๐) มาตรา ๑๔๗-๑๖๗ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
 17. พระไอยการอาชญาหลวง
  • ๑๘๙๕ ศก ปีมะโรง (พ.ศ. ๑๘๙๙) มาตรา ๑-๑๒ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
  • ๑๙๗๖ ศก ปีกุน (พ.ศ.๑๙๗๔) มาตรา ๑๓-๑๓๕ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) (มาตรา ๑๐๑/๑ แก้มาตรา ๙๗, มาตรา ๑๐๔/๑ แก้มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๓/๑ เพิ่มเติม ๑๑๓, มาตรา ๑๓๐/๑ แทรกเข้ามาทีหลัง)
  • ๑๙๐๒ ศก ปีจอ (พ.ศ. ๑๙๐๑) มาตรา ๑๓๖-๑๕๓ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
 18. พระไอยการลักษณอุธร
  • ๑๕๕๕ ศก ปีกุน (พ.ศ. ๒๑๗๘) มาตรา ๑-๑๒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  • มาตรา ๑๓-๑๖ เพิ่มภายหลัง
  • มาตรา ๑๖/๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 19. พระไอยการกระบดศึก
  • ๑๓๗๓ ศก ปีระกา (พ.ศ. ๑๙๙๖) มาตรา ๑-๒๕ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร
  • ๗๙๖ ศก ปีขาล (พ.ศ. ๑๙๗๗) มาตรา ๑๔/๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)
  • ๑๓๗๔ ศก ปีจอ (พ.ศ. ๑๙๙๗) มาตรา ๒๖-๔๙ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร
  • ๙๕๕ ศก ปีขาล (พ.ศ. ๒๑๓๖ ปีมะเส็ง) มาตรา ๓๙/๑ พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓ (สมเด็จพระเอกาทศรถ) ในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ (พระนเรศวรมหาราช)

กฎหมายประกอบพระธรรมสาตร[แก้ไข]

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง[แก้ไข]

 1. กฎมณเทิยรบาล
  • ๗๒๐ ศก ปีชวด (พ.ศ.๑๙๐๓, จ.ศ. ๗๒๒) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
 2. พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน
  • ๑๒๙๘ ศก ปีจอ (พ.ศ. ๑๙๙๘, ม.ศ. ๑๓๙๘) พ.ศ. ๒๐๒๑ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร
 3. พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง
  • ๑๒๙๘ ศก ปีจอ (พ.ศ. ๑๙๙๘, ม.ศ. ๑๓๙๘) พ.ศ. ๒๐๒๑ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร
 4. พระธรรมนูน (ใช้ตรา)
  • ๑๕๕๕ ศก ปีกุน (พ.ศ. ๒๐๒๑) มาตรา ๑๖-๔๔ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 5. พีสูทดำน้ำลุยเพลิง
  • ๑๘๙๙ ศก ปีมะแม (พ.ศ. ๑๘๙๘) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลัง[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดเก่า
  • พ.ศ. ๒๐๗๐-๒๓๐๖ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
 2. พระราชกำหนดใหม่
  • พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 3. กฎ ๓๖ ข้อ
  • พ.ศ. ๒๑๙๓-๒๒๙๙ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง-พระบาทสมเด็จพระภูมินทรมหาราชาบรมโกศ
 4. พระราชบัญญัติ
  • พ.ศ. ๒๓๒๖-๒๓๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

กฎหมายไม่ประกอบพระธรรมสาตร[แก้ไข]

 1. กฎพระสงฆ
  • พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกPD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
 • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
 • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
 • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
 • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg