Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้า

- - ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖
1. การจัดตั้งเทศบาล
 1. ร่างพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2469 เรื่อง คิดจะจัดการประชาภิบาล (น. ๑๙)
 2. หนังสือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2470 เรื่อง โอนเงินรายได้ของแผ่นดินไปเพิ่มรายได้สุขาภิบาลท้องที่อีก (น. ๒๐)
 3. หนังสือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ที่ 205/15552 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2470 เรื่อง ขอพระบรมราชวินิจฉัย (น. ๒๑)
 4. Municipalities in Siam, dated 16 August 1927 (น. ๒๒–๒๘)
 5. พระราชกระแส ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2470 เรื่อง เงินสุขาภิบาล และเรื่อง ความเห็นของ เซอร์เอ็ดวาร์ด คุก (น. ๓๘–๓๙)
 6. หนังสือกรมราชเลขาธิการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2470 เรื่อง เงินสุขาภิบาล และเรื่อง ความเห็นของ เซอร์เอ็ดวาร์ด คุก (น. ๔๐)
 7. รายงานการประชุมอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2470 (น. ๔๑–๔๓)
 8. รายงานการประชุมอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2470 (น. ๔๔–๔๕)
 9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 342/9730 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2470 เรื่อง กำหนดตัวผู้ที่จะเป็นกรรมการจัดการประชาภิบาล (น. ๔๖–๔๗)
 10. พระราชกระแส ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2470 เรื่อง กำหนดตัวผู้ที่จะเป็นกรรมการจัดการประชาภิบาล (น. ๔๘)
 11. รายงานของกรรมการจัดการประชาภิบาล ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2471 (น. ๔๙–๕๗)
 12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 162/3723 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2471 เรื่อง โครงการประชาภิบาลตามความเห็นของกรรมการ (น. ๕๘–๕๙)
 13. พระราชกระแส ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2471 เรื่อง การจัดการสุขาภิบาล (น. ๖๐)
 14. บรรทึกความเห็นเรื่องที่จะจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2471 (น. ๖๑–๖๒)
 15. รายงานเสนาบดีสภา ที่ 18/2471 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2471 (น. ๖๓–๖๔)
 16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 222/5538 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2473 เรื่อง ตั้งกรรมการพิจารณาลักษณะการปกครองชุมนุมชนโดยวิธีจัดเป็น Municipality (น. ๖๕)
 17. Memoradum on Municipality, dated 16 August 2473 BE (1932 CE) (น. ๖๖–๗๓)
 18. ความเห็นของกรรมการพิจารณารายงานของนาย อาร์. ดี. เครก ลงวันที่ 30 มกราคม 2473 (รับรองวันที่ 16 สิงหาคม 2473) เรื่อง เทศบาลในกรุงเทพมหานคร (น. ๗๔–๗๗)
 19. พระราชกระแส ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2473 เรื่อง ควรตั้งรูปการขึ้นเป็นพระราชบัญญัติก่อน (น. ๗๘–๗๙)
 20. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 452/10905 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2473 เรื่อง อนุมัติร่างพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับสุดท้าย (น. ๘๐)
 21. พระราชกระแส ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2473 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งอนุมัติแล้ว (น. ๘๑)
 22. หนังสือกรมราชเลขาธิการ ที่ 79/6011 ลงวันที่ 3 มกราคม 2473 เรื่อง โครงการและวัตถุประสงค์แห่งการร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๘๒–๘๓)
 23. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 247... (น. ๘๔–๑๓๓)
 24. รายงานเสนาบดีสภา ที่ 33/2473 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2473 (น. ๑๓๔)
 25. ร่างหนังสือกรมราชเลขาธิการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2473 (น. ๑๓๕)
 26. รายงานเสนาบดีสภา ที่ 34/2473 ลงวันที่ 26 มกราคม 2473 (น. ๑๓๖–๑๓๗)
 27. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ก. 456/18921 ลงวันที่ 31 มกราคม 2473 เรื่อง เรื่อง คัดค้านหลักการบางแห่งในร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๓๘–๑๔๑
 28. รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ที่ 35/2473 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2473 (น. ๑๔๒)
 29. หนังสือกรมราชเลขาธิการ ที่ 94/2287 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2474 เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๔๓)
 30. หนังสือกรมราชเลขาธิการ ที่ 60/1328 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2474 เรื่อง เทียบเคียงกับบทกฎหมายประเทศอื่น ๆ (น. ๑๔๔)
 31. หนังสือกรมราชเลขาธิการ ที่ 223/7090 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2474 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๔๕)
 32. หนังสือกระทรวงยุตติธรรม ที่ 164/3531 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2474 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๔๖)
 33. พระราชกระแส ลงวันที่ 26 มีนาคม 2474 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๔๗)
 34. "ถ้าใช้เทศบาลไม่รัฐบาลก็พลเมืองจะแย่ จึงลือกันหนาหูว่าเทศบาลออกไม่ได้แน่" (บางกอกการเมือง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2475) (น. ๑๔๙)
 35. หนังสือกระทรวงมุรธาธร ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2475 เรื่อง ข่าวเท็จเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๔๘)
 36. ร่างหนังสือกระทรวงมรุธาธร ลงวันที่ มิถุนายน 2475 เรื่อง เตือนให้พิจารณาพระราชบัญญัติเทศบาล (น. ๑๕๐)
 37. Suffrage for Siam is planned by King to test democracy, 27 April 1931 (น. ๑๕๑–๑๕๙)
2. การจัดระเบียบการปกครอง
 1. Memorandum of 23 July 1926 (น. ๑๖๗)
 2. Problems of Siam, annexed to the memorandum of 23 July 1926 (น. ๑๖๗–๑๗๖)
 3. Memorandum of 27 July 1926 (น. ๑๗๗–๑๙๐)
 4. Outline of preliminary draft (น. ๑๙๑–๑๙๒)
 5. Memorandum of 1 August 1926 (น. ๑๙๓–๑๙๗)
 6. An outline of changes in the form of government, dated 8 December 2474 BE (1931 CE) (น. ๑๙๘–๒๐๑)
 7. Memorandum concerning the proposed changes in the form of government, dated 9 March 1932 (น. ๒๐๒–๒๐๓)
 8. Memorandum, dated 9 March 1932 (น. ๒๐๔–๒๐๕)
3. องคมนตรี
 1. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 11 เมษายน 2470 (น. ๒๑๖–๒๓๐)
 2. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2470 (น. ๒๓๑–๒๔๑)
 3. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 13 เมษายน 2470 (น. ๒๔๒–๒๔๗)
 4. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2470 (น. ๒๔๘–๒๖๑)
 5. หนังสือหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2470 (น. ๒๖๒–๒๖๕)
 6. Democracy in Siam, undated (น. ๒๖๖–๒๖๘)
 7. รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2470 (น. ๒๖๙–๒๗๓)
4. การศึกษา
 1. พระราชกระแส ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2475 ว่าด้วยความเห็นของนายมุสโสลินี กับการให้การศึกษาเกี่ยวกับระบอบการปกครอง (น. ๒๘๓–๒๘๗)
5. อื่น ๆ
 1. พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2471 พระราชทานในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย (น. ๓๐๕–๓๐๗)
 2. พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2472 พระราชทานในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย (น. ๓๐๘–๓๑๐)
 3. พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2473 พระราชทานในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย (น. ๓๑๑–๓๑๓)
 4. บันทึกลับ ทรงเรียกคณะราษฎรเข้าเฝ้า วันที่ 30 มิถุนายน 2475 (น. ๓๑๔–๓๒๓)
 5. พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2475 พระราชทานในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย (น. ๒๙๙–๓๐๔)
6. บรรณานุกรม (น. ๓๒๔–๓๒๖)