สถานีย่อย:ศาสนาพุทธ

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก บทสวดมนต์และพระคาถา)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธรรมจักรและกวางหมอบ จากพุทธศตวรรษที่ 12 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

คดีความ[แก้ไข]

 1. ประชุมวินิจฉัยอธิกรณ์ (2492) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3, 4)

นิกาย[แก้ไข]

 1. "พระพุทธศาสนามหายานและหีนยาน", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. สถานีย่อย:จารึกและวิชาจารึก
 2. "การบำรุงศาสนา", ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (2510)
 3. "คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 7 (2460) (ต้นฉบับ)
 4. "คำให้การสมณะทูตพม่า ว่าด้วยประเพณีสงฆ์มณฑลในประเทศพม่า", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 13 (2464)
 5. จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา (2470)
 6. ตำนานคณะสงฆ์, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2466) (ต้นฉบับ)
 7. ตำนานพระอารามหลวง, โดย เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) (2473) (เริ่มดัชนี)
 8. แบบจัดการศึกษาหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 117, โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส (2441)
 9. ภาพเมืองไทย, โดย สำนักนายกรัถมนตรี (2486)
 10. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามในลังกาทวีป, โดย พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2459) (ต้นฉบับ)

ประติมากรรม[แก้ไข]

 1. "การสร้างพระโต", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 2. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2468) (ต้นฉบับ)
 3. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ, โดย ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์ (2475) (ต้นฉบับ)
 4. "พระนิรันตรายและพระนิโรคันตราย", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 5. "พระพิมพ์ดินดิบดินเผา", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)

สถานที่[แก้ไข]

 1. ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ (2472) (ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง (2495) (ต้นฉบับ)
 3. ตำนานพระบรมธาตุสุเทพ (2483) (ต้นฉบับ)
 4. ตำหนักทองที่วัดไทร, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2502)
 5. ประชุมตำนานพระธาตุ, โดย กรมศิลปากร (2513) (ต้นฉบับ)
 6. "ประวัติวัดเทพธิดาราม", โดย พระสุนทรกิจโกศล (บัว นิสโภ), ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (2507)
 7. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2471) (ต้นฉบับ)
 8. "เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (2484) (ต้นฉบับ)
 9. "วัดสุวรรณดาราราม", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 10. "สร้างวัดพระเชตุพน", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 11. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวา, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2471)
 12. อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) (2483) (เริ่มดัชนี)

มนต์คาถา[แก้ไข]

 1. คำนมัสการคุณานุคุณ, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) (2468) (ต้นฉบับ)
 2. คำสวดกุศลวิธี, โดย 2468 (ต้นฉบับ)
 3. คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ, โดย 2499
 4. ประชุมคำสวดนมัสการ, โดย 2471 (ต้นฉบับ)
 5. ประชุมหนังสือเก่า, โดย 2459 (ต้นฉบับ: 1, 2)
 6. พระอาการวัตตาสูตร, โดย 2473
 7. พิธีและคาถาในการทำนา, โดย ครูอ้วน (2508)
 8. ระเบียบไหว้พระสวดมนต์, โดย 2473 (ต้นฉบับ)
 9. สวดมนตแปล, โดย พระอริยมุนี (แจ่ม จตฺตสลฺโล) (2456) (ต้นฉบับ)
 10. อนุโมทนาพิธีแลคาถาพิธี, โดย 2468 (ต้นฉบับ)

วรรณกรรม[แก้ไข]

 1. ไตรภูมิพระร่วง, โดย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (2455) (ต้นฉบับ)
 2. ทศชาติ ฉะบับชินวร, โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (2481) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 3. นิทานชาดก, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ม.ป.ป.)
 4. ปฐมสมโพธิกถา, โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส (2478) (ต้นฉบับ)
 5. ปัญญาสชาดก, โดย คณะสงฆ์เชียงใหม่
 6. พระปฐมสมโพธิแบบธรรมยุตต์, โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) (2472) (ต้นฉบับ)
 7. พระอนาคตวงศ์ (2514) (ต้นฉบับ)
 8. ลลิตวิสฺตร: ปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน, โดย ราชบัณฑิตยสภา (2476) (ต้นฉบับ)
 9. สังคีติยวงศ์, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (2466) (ต้นฉบับ)
 10. องคุลิมาล, โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, ภาพโดย เหม เวชกร (2505)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]