บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำบูชาพระรัตนตรัย[แก้ไข]

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์(กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ[แก้ไข]

           องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกเลศมาร บ่ มิหม่นมิหมองมัว
          หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ่ พันพัว สุวคนธกำจร
          องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
          ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
          พร้อมเบ็ญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
          กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
          ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)

ธัมมานุสสติ[แก้ไข]

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
สันทิฏฐิโก,
อกาลิโก,
เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ[แก้ไข]

           ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
          แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
          ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
          สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
          อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
          คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
          ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

สังฆานุสสติ[แก้ไข]

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ[แก้ไข]

          สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
          เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
          โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
          เหินห่างทางข้าศึกปอง บ่ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
          เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
          สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
          ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
          ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัตศัย
          จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กราบ)

บทสวดถวายพรพระ[แก้ไข]

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

บทสวดถวายพรพระ ทำนองสรภัญญะ (ที่มา)[แก้ไข]

เป็นบทสวดที่แปลมาจากคาถา พาหุง ในภาษาบาลี ซึ่งมีอยู่แปดบท กล่าวถึงชัยชนะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อ'มาร' หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในการสวดสรภัญญะเป็นหมู่ นิยมสวดบทสวดที่หนึ่ง (ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท) ซึ่งเป็นคำแปลโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดัดแปลงบทลงท้าย ชะยะมัง คะละลานิ มาเป็น ชะยะสิทธินิจจัง

บทที่สอง ถึง แปด นั้น ท่านอาจารย์ มะเนาะ ยูเด็น แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้แต่ง ซึ่งได้แต่งไว้ในคำประพันธ์ชื่อ พาหุงคำฉันท์

บทที่ ๑

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท- ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวระมุนิน- ทะสุชิน(ะ)ราชา
พระปราบพหลพยุหะมา- ระเมลืองมลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมล(ะ)ไพบูลย์
ทานาทิธัมมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนะมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดช(ะ)เทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ อริแม้นมุนินทร.ฯ

บทที่ ๒-๘  

   2.   ถ้วนรัตติอาฬวกยักษ์ มุหะกักขฬากร

   โฆราปวาทพระชินวร หฤหรรษ์อหังการ

   ยิ่งคราพระองค์ปรมพุทธ อภิยุทธ์ผจญมาร

   สัมพุทธโปรดประณุทพาล อริจิตอมิตรคลาย

   ทรงไขพระขันติวรธรรม วิธิคัมภิโรบาย

   จิตจัณฑยักษ์มุหะมลาย กุธะฟุนละมุนลง

   ด้วยเดชชเยศอภิยุท- ธพิสุทธิ์ภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์ประสิทธิ์พลัน   

   3.   นาฬาคิรีพลพิลึก คชะคึกคะนองมัน

   คืออัคนีประลยวัน วิยจักรารอน

   เริงรุทรประดุจอสนิบาต นฤนาททิฆัมพร

   โถมทวนพิถียบทจร พระสุคตเสด็จคลา

   ทรงโสรจวรัมพุทกสิญ- จนะรินพระเมตตา

   รื่นรส ณ คชหทยา มทะอุณห์ละมุนลง

   ด้วยเดชพระเมตติยมฤต อภิสิตภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลวัฒน์จิรัฐกาล   

   4.   โจรใจฉกาจทระนง กิระองคุลีมาล

   ชูขรรค์ถลันถลทะยาน ระยะโยชนาตรี

   อุกอำมหิตหทยะมาด จะพิฆาตพระชินสีห์

   หากพุทธโกศลวิธี นิยยานการนำ

   ด้วยอิทธิสังขตมโน วรโพธิญาณธรรม

   พาพ้นอนันตริยกรรม ภยะร้ายสลายลง

   ด้วยเดชชเยศมนมยิทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์ประสิทธิ์ผล   

   5.   ปางจิญจยาปทุฐจิต กละคิดพิรากล

   ก้อนกาฐะคาดอุทระตน วิยคัพภินียา

   ในกลางนิกรชนะประกาศ อปวาทพระสัตถา

   มวลสัตบุรุษจะสถิรา วิจิกิจฉ์ก็คิดแคลง

   สัมพุทธดุษณิยสันต์ วิยะจันทร์จรัสแสง

   สันตาธิวาสนแสดง ทุรุบายสลายลง ด้

   วยเดชะสันตชยฤทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์พิสิฐา   

   6.   เดียรัตถิย์สัจจกนิครนถ์ อธิอนธอันธา

   เหิมจิตเพราะทิฐิอติมา- นะอนุตรวาที

   เสียสัตย์จะทัดพระวรวากย์ ปฏิพากย์พระชินสีห์

   เพียงเสาวณิตพระสวนีย์ ก็วิรัติวิวาทา

   ปัญญาปทีปชวลิต พระพินิตนิคัณฐา

   ฤๅรังสิขัชชุปนกา จะประจัญประภากร

   ด้วยเดชชเยศพระนรสีห์ รศมีประภัสสร

   สรวมสรรพพิสุทธิ์อนุตรพร ชยฤทธิ์ประสิทธิ์ผล   

   7.   นันโทปนันทภุชคิน- ทรหินชาติมนท์

   กำแหงแสดงสทิสพล เพราะพิโรธนาวรณ์

   มืดมน ณ บนอนิลบถ ธุมะจดทิฆัมพร

   จึงองค์พระผู้อนธิวร วรพุทธฎีกา

   พุทโธรสาอธิกฤทธิ์ ทมะทิสนาคา

   ฤทธูปเทสะทมนา- คนุฤทธิ์พิชิตลง

   ด้วยเดชชเยศวรฤทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลพาสิตารมณ์   

   8.   พรหมมิจฉทิฐิอติมา- นะพกาภิไธยพรหม

   หลงความวิสุทธิ์ชุตินิยม และมหิทธินิจจา

   มิจฉาเสมือนอสิรพิษ ทฐวิส ณ หัตถา

   สมเด็จบรมวรนา- ยกพาธพยาบาร

   ทรงมอบมโหสถวิเศษ วรเวชอาธาร

   คือองค์อนุตรติญาณ ปริวัฏตรีวง

   ด้วยเดชพระญาณวรวิชช์ อภิสิตภิเษกสรง

   สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์วิศิษฐา   

          ถ้วนอัฐมังคลชยุตม์           วรพุทธคาถา

          ผู้ปรีชญาณละอลสา          บริกรรมประจำกาล

          จักป้องอุปัททรพเหตุ          ภยเภทสลายลาญ

          จักนีรทุกข์สุขพิศาล            ลุวิมุตติวิสุทธิ์แล ฯ   

   กราบ3ครั้ง

   ที่มา พาหุงคำฉันท์ ของท่านอาจารย์ มะเนาะ ยูเด็น