ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
จาก วิกิซอร์ซ

สารบาญ
บทที่ ๑. การปกครองส่วนกลางของอินโดจีนฝรั่งเศส หน้า
บทที่ ๒. การปกครองแคว้นต่าง ๆ ของอินโดจีนฝรั่งเศส "
บทที่ ๑. การปกครองส่วนกลางของแคว้นลาว " ๑๒
บทที่ ๒. การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของแคว้นลาว " ๑๖
บทที่ ๓. เจ้าและข้ารัฐการพื้นเมืองในแคว้นลาว " ๒๑
บทที่ ๔. การศาลยุตติธรรมในแคว้นลาว " ๒๕
บทที่ ๕. ลักษณะการบริหารและกิจการบางอย่างในแคว้นลาว " ๒๘
บทที่ ๑. การปกครองส่วนกลางของแคว้นเขมร " ๔๑
บทที่ ๒. การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของแคว้นเขมร " ๔๕

บทที่ ๓. เจ้าและข้ารัฐการพื้นเมืองในแคว้นเขมร " ๔๙
บทที่ ๔. การศาลยุตติธรรมในแคว้นเขมร " ๕๒
บทที่ ๕. ลักษณะการบริหารและกิจการบางอย่างในแคว้นเขมร " ๕๓